(846)360411info@dpjc.lt

2023-09-21

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2021 M. METINĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA


Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (toliau – DPJC) – tai savanoriška, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija įkurta 1994 m. Oficialiai pradėjo veiklą 1995 m. kovo 19 d.

Misija. Vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės savybes.

DPJC sudėtis.
Dalininkai: prelatas Edmundas Putrimas, kun. Algis Baniulis SJ.
Valdybos nariai: prelatas E. Putrimas – pirmininkas, prof. Ilona Klanienė, Inga Kurlavičienė, Violeta Bružienė ,Vita Kilišauskaitė.
Patariamosios valdybos nariai: dr. Donatas Lengvinas, Danguolė Misiukonienė, Vytautas Rašinskas.

2021 metais DPJC dirbo 7 etatiniai darbuotojai: socialinė darbuotoja - koordinatorė, socialinės darbuotojos padėjėja, užimtumo specialistė, psichologė, buhalterė, vadovė, valytoja. Penkios psichologės ir du lektoriai papildomai dirbo projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ (projekto trukmė 2017-2022 m.).
 
Trijų programų 36 savanoriai 2021 metais savanoriškai veiklai paskyrė 1740 valandų.

Vykdyti 7 projektai: “Dienos socialinės priežiūros paslaugos Vaikų dienos centre krizę patiriančių šeimų vaikams ir kitiems vaikams“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), „Bendravimo sunkumų turinčių vaikų (7-17 m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos pagal Vyresniojo draugo programos metodiką“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), „Šeima – saugumo ir vertybių saugotoja“ (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), “Esame vienas kitam reikalingi-2“ (Lietuvių katalikų religinė šalpa), „Draugystės korys“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija – Švietimo skyrius), “Klaipėda – jaunimo ir savanorystės uostas” (Klaipėdos savivaldybės administracija), „Kompleksinė pagalba šeimai Klaipėdos mieste“ (2014-2022 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa). Kartu su VšĮ Asmenybės ugdymo centru vykdytas jaunimo savanoriškos tarnybos projektas.

Veikė 4 programos:
1. Vaikų dienos centras „Sraigė“ (toliau – VDC). Su krizę patiriančių šeimų vaikais nuolat dirba DPJC psichologė, socialinė darbuotoja-koordinatorė, socialinės darbuotojos – koordinatorės padėjėja, užimtumo specialistė ir 6 aktyvūs savanoriai paskyrę savanoriškai veiklai 475 val. Iš viso per 2021 m. paslaugos buvo suteiktos 37 vaikams iš krizę patiriančių šeimų ir 4 kitiems vaikams.

Ilgas Covid 19 karantinas keitė VDC darbo specifiką: sausio – gegužės mėnesiais vaikai VDC lankė pagal sudarytą grafiką, vykdytas intensyvus darbas su šeima ir vaikais telefonu, internetu konsultuojant, kalbantis. Nuotolinis ugdymas paliko dideles spragas moksle;
žema vaikų motyvacija ir pažangumas, nors karantino metu darbuotojų dėmesys – vaikų mokslams ir pažangumui. Gegužės mėn. sušvelnintas karantinas, todėl VDC lankė visi vaikai. Vadovų pastangos nukreiptos į vaikų ugdymą, pagalbą mokantis.

2021 m. toliau buvo ugdomi vaikų socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai bei sveika gyvensena, pradėtos naujos interaktyvios veiklos. Buvo vedami įvairūs būreliai: floristikos, dailės – rankdarbių, kulinarijos, sporto. Nuolat vyko psichologės individualūs ir grupiniai užsiėmimai, socialinės darbuotojos-koordinatorės valandėlės-pokalbiai. Keletas vaikų ir paauglių dalyvavo projekto „Kompleksinė pagalba šeimai Klaipėdos mieste“ vykusiose Vaikų ir Paauglių klubų veiklose, keturi VDC vaikai lankė BBBS programą.
Sausio – kovo mėnesiai. Vaikai per Trijų Karalių šventę atsisveikino su Kalėdų eglute, prisiminti Sausio 13-osios įvykiai. Paminėta Vasario 16-oji, Valentino diena. Akcentuota meilė gamtai. Kovo 11 proga vaikai kūrė eilėraštį Lietuvai ir Laisvės švyturį. Žemės dieną buvo pasėtos prieskoninės žolelės. Prisimintos teisės ir pareigos. Balandį VDC švęstos šv. Velykos, vaikai ekologiškai margino kiaušinius, vyko margučių lenktynės. Išmoktu šokiu palaikyta The Roop grupė, dalyvausianti Eurovizijoje, kreiptas dėmesys į saugų elgesį gatvėje. Šeimoms tęsta parama maisto paketais. Gegužė. Atlaisvintas karantinas, ir visi vaikai vėl pradėjo lankyti VDC. Paminėta Šeimos diena ir šeimos svarba gyvenime, akcentuotos vaikų ir tėvų teisės bei pareigos, vesti pokalbiai apie draugystę ir tikrus draugus. Vyko ir kulinarijos užsiėmimai, stalo žaidimų turnyrai. Birželis – rugsėjis. Darbuotojai daug dėmesio skyrė vaikų adaptacijai po karantino, aktyviai ir prasmingai veiklai, saugiam elgesiui prie vandens ir gatvėje. Paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena, atnaujinti dėl karantino nutrūkę kaniterapijos seansai. Pramogauta Kar Kar ir Sąjūdžio parkuose. Birželio 28 – liepos 2 d. Jaunimo sodyboje metų įvykis – stovykla „Draugystės korys“. Stovyklos tikslas – turiningas laisvalaikis, todėl organizuotos aktyvios prevencinės, pramoginės veiklos. Vasaros mėnesius vaikai leido Melnragėje, prie jūros. Jūra, miškas, žygiai sustiprino jų sveikatą. Vaikai dalyvavo LPF Dienvidis organizuotose orientacinėse varžybose Skulptūrų parke ir senamiestyje. Liepą šeimos kartu su vaikais aplankė Juodkrantę, dalyvavo tradiciniame šeimų baidarių žygyje Minijos upe. Rugpjūtį tęsėsi išvykos prie jūros, kelionės dviračiais, aktyvus laisvalaikis su paspirtukais. Rugpjūčio 27 d. vaikai su tėvais keliavo į Vilnių – Vichy vandens parką. Organizuota ir išvykstamoji dienos stovykla, vykdyta LKRŠ lėšomis. Rugsėjis sugrąžino į mokslo metų ritmą. Vėl akcentuotos taisyklės, daug dėmesio skiriama pamokų ruošai, peržiūrėta VDC dienotvarkė. Diskutuota apie profesijos pasirinkimą, tęsėsi kaniterapija, žaislų kūrimo užsiėmimai. Spalis – gruodis. Paaugliai savanoriavo Maisto banko akcijoje spalio 8-9 dienomis. Floristikos būrelyje vaikai kūrė rudens puokštes, paveikslus iš spalvingų lapų, puošė VDC langus, vyko paskutiniai kaniterapijos seansai. Prisimintos Visų Šventųjų ir Vėlinių šventės, amžinybėje esantys vaikų artimieji, todėl kaip kasmet vaikai tvarkė apleistus kapus ir uždegė žvakes Joniškės kapinėse. Lapkritį kartu su vaikais atnaujintos VDC taisyklės. Vaikai kartu su VDC Dienvidis šventė pyragų dieną, dalyvavo iniciatyvoje MATAU TAVE, Tolerancijos dieną kūrė Tolerancijos miestą, ruošėsi Adventui pindami Advento vainiką ir rašė laišką Kalėdų seneliui. Gruodį puoštos VDC patalpos, kurti karpiniai, parengtas Kalėdų paštas. Penktadieniai skirti kalėdiniams filmams ir jų aptarimui. Nuolat primenamas saugus elgesys gatvėje ir prie užšalusių vandens telkinių. Papuošta eglutė, sulaukta kunigo Jaroslaw Rekwardt OFMC aplankymo ir Kalėdų senelio vizito, išdalintos dovanėlės. VDC siekiama palaikyti glaudžius santykius su DPJC lankančių vaikų šeimomis, organizuoti įvairūs bendri renginiai.

Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: VDC „Dienvidis“ bei VšĮ „Liberi“. Bendradarbiaujama ir su kitomis NVO, švietimo ir ugdymo įstaigomis (BĮ Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centras, Vaikų teisių apsaugos skyrius, Klaipėdos mokyklos), šv. Brunono Kv. parapijos broliais pranciškonais. Vaikų dienos centre 2021 m. praktiką atliko Klaipėdos universiteto Socialinio darbo katedros ir Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai. Sprendžiant šeimų problemas dalyvaujama AV posėdžiuose kartu su atvejų vadybininkais. Bendradarbiauta su VšĮ “Klaipėdos kultūra“, vykdant projektą „54+“, priešpensinio amžiaus moterims vesti mokymai apie savanorystę; organizuoti šviečiamieji susitikimai, joms suteikta praktikos bazė.

VDC darbuotojai nuolat stiprina savo kompetencijas įvairiuose mokymuose ir seminaruose. 2021 m. darbuotojai tobulinosi komandos stiprinimo mokymuose, agresijos įveikimo, daug nuotolinių mokymų per VDC tinklą, Gyvenimo ir tikėjimo instituto seminaras apie jausmus kaip spalvas ir kt.

2. Už vaikus atsakingi visi (toliau – UVAV). UVAV savanoriai VDC tėvų grupei negalėjo dėl karantino ribojimų surengti tėvystės mokymų. Šios programos savanoriai aktyvūs konferencijose ir rašant projektus, mokymuose, bei bendruose DPJC renginiuose, atsakingi už šv. Mišias, skirtas DPJC šventėms. Po dvejų metų pertraukos 2021 m. gruodžio 6 d. UVAV savanoriai parengė šiai dienai skirtų šv. Mišių liturgiją šv. Brunono Kv. koplyčioje. 3 savanoriai šiai veiklai skyrė 113 valandų.

3. Sniego gniūžtė (toliau – SG). Ši programa 2021 m. dėl karantino ribojimų jokių veiklų nevykdė. Reikalingas atgimimas ir nauji savanoriai bei vadovai.
 
4. Big Brothers Big Sisters (toliau – BBBS). BBBS programoje dirba jaunesnioji koordinatorė, psichologė ir 26 savanoriai, šiam darbui paskyrę 1152 valandas. Pagalba suteikta 36 vaikams. Buvo vykdomi projektai, skirti vaikų užimtumui, psichinės sveikatos stiprinimui, savanorių motyvacijos didinimui ir kvalifikacijos kėlimui.

Per 2021 metus buvo sudarytos 9 naujos draugystės, 10 jų pratęsta, nutrauktos 7 draugystės. Po karantino atlaisvinimo poros bendram piknikui susirinko gegužės 23 d. Botanikos sode. Birželį dalyvauta tradiciniame DPJC piligriminiame žygyje Klaipėda – Jurbarkas. Rugpjūčio 7 d. vykusi BBBS vasaros stovykla buvo svarbi naujoms poroms: gilesniam vienas kito pažinimui ir įsiliejimui į BBBS bendruomenę Rugsėjo 10 d. prie jūros paminėta pasaulinės prevencijos prieš savižudybes diena. Lapkričio mėn. organizuoti seminarai ir mokymai stiprinti komandinei savanorių bendrystei, įsigilinti į programos prasmę. Mentoriai dalyvavo mokymuose „Jausmai kaip spalvos“ ir mokėsi kurti saugų emocinį ir dvasinį vaiko pasaulį. Gruodžio 18 d. BBBS mentoriai ir vaikai susitiko kalėdiniame renginyje.

Karantino metu programa viešinta per facebook‘ą ir atsiliepė 18 kandidatų. Dalis jų atkrito, o 8 dalyviai baigė kursus, vykusius balandžio 15 – birželio 6 d. Kandidatai įgijo aktyvaus klausymo pagrindus, žinių, kaip padėti vaikui ir paaugliui, išgyvenančiam sunkumus.

Vykdytas tęstinis projektas “Bendravimo sunkumų turinčių vaikų (7-17m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos pagal programos BBBS metodiką“, remiamas Klaipėdos savivaldybės.

Kartu su kitomis DPJC programomis dalyvauta bendruose komandos stiprinimo, maisto banko akcijoje, kituose bendruose renginiuose.

DPJC bendruomenės stiprinimas. Balandžio mėn. Iš Toronto atkeliavo DPJC prelato E. Putrimo sukauptas DPJC archyvas saugojimui DPJC. 2021 metais DPJC sukako 26 metai. Griežtas karantinas pakoregavo DPJC darbą ir bendruomenės gyvenimą.

Įgyvendinti renginiai:
• Moksleivių VIII praktinė mokslinė konferencija “Saugi mokykla – saugi visuomenė“, kurią organizavo Klaipėdos universiteto HUSM fakulteto Pedagogikos katedra nuotoliniu būdu. DPJC yra partneris. Konferencija buvo skirta pandemijos padariniams asmeniui, mokyklos  bendruomenei, šeimai. 2021, balandis.
• Komandos formavimas – išvyka į Sudargą, Gelgaudiškį – 2021, gegužė.
• Tradicinis piligriminis žygis dviračiais po vakarų Lietuvą (Klaipėda – Jurbarkas) – 2021, birželis.
• Savanorių motyvacijai skirti mokymai Nidoje – 2021, rugsėjis.
• Planavimo ir strategijos mokymai komandai – 2021, lapkritis – gruodis.

2021 m. projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ DPJC suteiktomis įvairiomis nemokamomis paslaugomis pasinaudojo 439 Klaipėdos miesto gyventojai. 109 asmenys dalyvavo tėvystės įgūdžių ugdymo seminaruose, 14 asmenų lankė psichologų organizuojamas grupes, 110 paauglių ir vaikų dalyvavo vaikų ir paauglių klubuose, psichologinės individualios konsultacijos suteiktos 182 Klaipėdos gyventojams, šeimų stovykloje dalyvavo24 asmenys.

DPJC 2022 metais numatomas esamų programų naujinimas, veiklų tęstinumas ir naujovių paieškos pagal galimybes.

2021 metais DPJC rėmė:
-    Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
-    Klaipėdos miesto savivaldybė
-    Lietuvos katalikų religinė šalpa
-    Lietuvos šaulių sąjunga
-    Marijos virtuvėlė
-    Vilties liepsna
-    AB Sostena Klaipėdos skyrius
-    Toronto Prisikėlimo parapija
-    Privatūs asmenys, skyrę 1,2 proc. DPJC veiklai savo pajamų mokesčio.