(846)360411info@dpjc.lt

2024-07-19

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2013 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS  DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRAS (DPJC)

 2013 METŲ DARBO IR VEIKLOS ATASKAITA

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC) - tai savanoriška, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija įkurta 1994 m. Oficialiai pradėjo veiklą 1995 m. kovo 19 d.

Misija. Vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės savybes.

DPJC sudėtis.

Dalininkai: prelatas Edmundas Putrimas, kun. Algis Baniulis SJ, Ričardas Liškauskas. 

Valdybos nariai: prel. E. Putrimas - pirmininkas, prof. Ilona Klanienė, Inga Kurlavičienė, Violeta Jokubynaitė, Vita Kilišauskaitė.

Patariamosios valdybos nariai: Danguolė Misiukonienė, Vytautas Rašinskas, br. Piotr Strocen OFMC, Kristina Perrazo, Jeffrey Perrazo. 

2013 metais LPF DPJC dirbo 8 etatiniai darbuotojai: 2 socialiniai pedagogai, 1 socialinė darbuotoja, psichologė, administratorė, buhalterė, l. e. p. vadovė, valytoja. Veikė 5 programos: Vaikų dienos centras „Sraigė“ (VDC), Vyresnysis draugas (BBBS), Už vaikus atsakingi visi (UVAV), Sniego gniūžtė (SG), EVS - Veiklus jaunimas.

75 visų programų savanoriai kitų labui paaukojo 5891 savanoriško darbo valandą.

Buvo vykdomi projektai: “ Šeimos ir vaiko gyvenimo pamatai: sveikos gyvensenos, verslumo ir santykių šeimoje ugdymas“ (SADM); „Prevencinės programos apie prekybą žmonėmis paruošimas ir įgyvendinimas, nauja savanorių rengimo kryptis bei katalikiškų vertybių puoselėjimas DPJC bendruomenėje“ (LKRŠ); „Augu sveikas“ (Humana); „BBBS: padovanok vaikui draugystę“ (Klaipėdos m. savivaldybė); „DPJC bendradarbiavimo stiprinimas: BBBS programos plėtra“ (Klaipėdos m. savivaldybė).

Su socialinės rizikos grupės VDC vaikais nuolat dirba DPJC psichologė, 3 socialiniai pedagogai, 22 savanoriai, paskyrę savanoriškai veiklai 1048 val. Visos komandos sistemingai atliekamas socialinis pedagoginis darbas padėjo keisti vaikų elgesį. Įvairiam vaikų amžiui pritaikyti ir pravesti 42 psichologiniai užsiėmimai, 8 religinio ugdymo grupelės. Moksleivių saviraiškos centre vaikai lankė 26 kompiuterinio raštingumo mokymus. Ypatingas dėmesys skirtas vaikų meniniam ugdymui – tai 18 susitikimų teatro būrelyje. Parengtas ir suvaidintas spektaklis „Kalėdų pasaka“, šv. Velykų šventei - „Velykų papročiai ir žaidimai“. Vaidinimus stebėjo ir vaikų tėvai.  

Vaikai pramogavo prie Baltijos jūros: maudėsi, žaidė sportinius žaidimus. Kartu su tėvais lankėsi Vilniuje ir jo gražiausiose vietose, džiūgavo Vichy vandens parke. Vasaros stovykloje „Pilnos rieškutės žemuogių“ jie patyrė daug gerų įspūdžių. Vaikai kartu su tėvais švenčia Kalėdas, Velykas ir valstybines šventes. VDC vaikai ir paaugliai dalyvavo mokymuose apie prekybą žmonėmis. Per 2013 metus pagalba suteikta 26 vaikams.

Pagerinta vaikų ir savanorių bei darbuotojų buitis Dvasinės pagalbos jaunimui centre: nupirktas naujas šaldytuvas, kilimas vaikų veikloms ir žaidimams, muzikinis centras, du stacionariniai kompiuteriai.

Programos „Už vaikus atsakingi visi“ (toliau UVAV) savanoriai VDC tėvų grupei surengė 8 tėvystės mokymus, paremtus gyvenimiškomis situacijomis ir Švento Rašto pavyzdžiais. Krikščioniškų šeimų bendruomenėje „Šeimų santaka“ pravesta 10 mokymų apie bendravimo įgūdžius, meilės ugdymą ir auginimą. Šios programos savanoriai dalyvauja konferencijose, rašo projektus, atsakingi už šv. Mišias. 5 savanoriai šiai veiklai skyrė 197 valandas.

Programos „Sniego gniūžtė“ (toliau SG) savanoriai organizavo 1 savaitgalinę prevencinę svaiginamųjų medžiagų stovyklą P. Mašioto mokykloje, vedė mini prevencinius mokymus paaugliams mokyklose. Dalyvauta Nacionalinėje „Žingsnis“, Palangos ir vakarų Lietuvos „Sniego gniūžtės“ konferencijose. SG savanoriai skiria nemaža laiko neformaliam bendravimui: susitikimai prie jūros, maisto gaminimas, žaidimų mokymasis. SG savanoriškam darbui skyrė 940 valandų. 

„Big Brothers / Big Sisters“ (toliau BBBS) programos savanoriai paruošė šventinį renginį „Savanoriai – vaikams“, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti, pradėtą šv. Mišiomis Marijos TK bažnyčioje. Šventėje dalyvavo gausus būrys vaikų iš įvairių miesto mokyklų ir vaikų dienos centrų. Po šv. Mišių savanorių ir vaikų eisena miesto gatvėse skandavo šūkius apie savanorystę, dainavo dainas. BBBS programos savanoriai ir vaikai suruošė piligriminę kelionę dviračiais į Lietuvos jaunimo dienas Kaune. BBBS vedė savanorių parengiamuosius kursus balandį- birželį, liepą - rugsėjį, rugsėjį - gruodį. Per tą laiką parengta 18 naujų savanorių. Rugsėjo mėn. DPJC buvo eksponuojama čeko Pavelo Daneko foto paroda apie savanorių gyvenimą. Reportažas apie šią parodą parodytas per Balticum TV. Vasaros savaitgalio stovykloje „Bebenčiukai“  Pakutuvėnuose dalyvavo 40 vaikų ir vadovų. 2013 m. konsultavimo paslaugas gavo 33 vaikai. Du kartus per mėnesį vyko atvejų aptarimai, kartą per mėnesį savanorių susirinkimai. 38 BBBS savanoriai 3530 valandų paskyrė savanorystei.

EVS programa VEIKLUS JAUNIMAS siuntė dvi savanores darbui Makedonijoje ir Rusijoje. Savanoriškas dokumentų ir instruktavimo parengiamasis darbas truko 176 valandas.

Darbuotojų ir savanorių kvalifikacijos kėlimui bendradarbiauta su Gyvenimo ir tikėjimo institutu. Jo lektoriai vedė seminarus, paremtus krikščioniška pasaulėžiūra: „Troškimų galia“, “Ligos ir kančios psichosocialinė problematika: krikščioniškoji samprata“, „Ugdymas per žaidimus ir šokius“.

Programų koordinatoriai, kreipdami dėmesį į darbo kokybę rengiant savanorius, atnaujina kursų medžiagą. 2013 metais parengta: žaidimai vaizduotei lavinti, saugaus elgesio internete ugdymo užsiėmimai, gyvenimo įgūdžių užsiėmimai, skirti paaugliams.  

Darbuotojai ir programų koordinatoriai dalyvauja susirinkimuose, savanoriai kviečiami į visuotinius DPJC susirinkimus. Kvalifikacijos kėlimui organizuojami mokymai, neformalūs komandos stiprinimo ir motyvavimo renginiai.

2013 metais DPJC rėmė:

- Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

- Klaipėdos miesto savivaldybė

- Lietuvos katalikų religinė šalpa

- Balticum TV

- Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic”

- Aviva  Lietuva

- Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas

- Marijos radijas

- Toronto Prisikėlimo parapija

- Toronto Rambyno ir Šatrijos skautų tuntai

- S. ir A. Ratavičiai (Kanada)

- R. ir B. Liškauskai (Kanada)

- Privatūs asmenys, skyrę 2 proc. DPJC veiklai savo pajamų mokesčio.