(846)360411info@dpjc.lt

2024-07-19

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2011 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

2011 M. METINĖ ATASKAITA

2011 m.  DPJC programų veikla ir jos tęstinumu rūpinosi 101 savanoris, kurie per šiuos metus savanoriškai veiklai skyrė 11423 val. darbo valandų.

DPJC programų veikla:

-  Europos savanorių tarnyba (EST) gavo 47 el. laiškus / užklausas iš Lietuvos apie galimybes savanoriauti ES ir 25 užklausas apie galimybes atvykti ir būti savanoriu DPJC. Kreipėsi žmonės iš Rusijos, Turkijos, Ispanijos, Vokietijos, Gruzijos. Patvirtinta vieneriems metams akreditacija savanorių siuntimui į kitas ES šalis ir priėmimui iš kitų ES šalių. Išvykimui į ES šalis ruošiami du savanoriai.

- Jaunima linija (JL). 30 emocinę pagalbą telefonu ir internetu teikiantys savanoriai konsultantai atsiliepė į 6120 skambučių, atsakė į 623 laiškus internetu (http://www.jaunimolinija.lt/jaunimo/71/statistika_80). Dažniausiai žmonės į jaunimo liniją kreipėsi dėl minčių apie savižudybę, santykių su kitos lyties atstovais, tėvais, draugais, sveikatos problemų, patyčių ir prievartos.

Savanoriai nuolat kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo įvairiuose seminaruose, mokymuose. Du kartus per metus vyko paruošiamieji kursai būsimiems savanoriams.

JL savanoriai aktyviai dalyvavo ir kituose krizių ir savižudybių prevenciniuose projektuose, iniciatyvose: kartu su kitų miestų JL savanoriais dalyvavo iniciatyvose „Nebijok kalbėti“, „Emocinė parama 100 Lietuvos miestelių“ (Klaipėdos savanoriai aplankė 22 miestelius). JL savanoriai kūrė ir vedė radijo laidą „Pabūkime kartu“ Radijas 9 eteryje iki rugpjūčio mėn. Daugiau apie JL www.jaunimolinija.lt

- Sniego gniūžtė (SG). Šios programos savanoriai suorganizavo 2 savaitgalines prevencines stovyklas Prano Mašioto progimnazijoje ir 2 stovyklas padėjo suorganizuoti Palangos ir Kretingos mokyklose. Pravesti 3 mini „Sniego gniūžtės“ užsiėmimai Klaipėdos, Nidos miestų paaugliams. SG vadovai dalyvavo mokymuose Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje bei LKJBS „Žingsnis“ organizuojamoje konferencijoje Kaišiadoryse. SG veikloje dalyvavo 44 savanoriai, o jų organizuojamose renginiuose dalyvavo 521 paauglys. SG daug laiko skyrė neformaliam bendravimui: kulinariniai vakarai, žaidimo „Nindzė“ turnyrai, popietė su Palangos SG Palangoje, pramogos Ledo arenoje, atidarytas bei uždarytas vasaros sezonas ant Palangos tilto ir kt.

- Vaikų dienos centras (VDC) – nuolatinė VDC veikla buvo skirta 20 socialinės rizikos vaikų bei jų šeimoms. Iš viso per šį laiką paslaugos buvo suteiktos 36 vaikams iš socialinės rizikos šeimų.

Atsižvelgiant į vaikų amžių bei poreikius buvo organizuota 5 įvairių būrelių veikla, psichologo užsiėmimai, 3 ekskursijos, 9 pramoginės – kultūrinės išvykos, (Forum Cinemas, Ledo arena, Apollo boulingas), surengta 10 įvairaus pobūdžio renginių, suorganizuota dieninė vasaros stovykla, kurios savaitgalis prabėgo stovyklavietėje “Jaunimo sodyba”.

VDC darbuotojams padėjo DPJC programos „Už vaikus atsakingi visi“ savanoriai, kurie parengė paskaitų ciklą tėvystės įgūdžių stiprinimui. Kiekvieną mėnesį vyko teminiai susirinkimai, kurių metu buvo vedami pokalbiai, diskusijos apie savivertę, vaikų raidos ypatumus, baimių įveikimą, galimybes kelti vaikų mokymosi motyvaciją. Tėvai buvo skatinami kartu su vaikais dalyvauti bendroje veikloje (renginiuose, kūrybiniuose užsiėmimuose). Šeimoms teikiama nuolatinė materialinė parama.

Vykdant šios programos veiklas yra pastebimi tam tikri teigiami vaikų elgesio pokyčiai, susidomėjimas intelekto ugdymo, meninės saviraiškos galimybėmis. Programoje dalyvaujantys vaikai ir paaugliai įgijo patirties bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais, reikalingų socialinių, darbinių įgūdžių, sustiprėjo pasitikėjimas savo sugebėjimais.

Organizuojant veiklą buvo aktyviai bendradarbiauta su kitomis NVO, Klaipėdos m. Švietimo  bei ugdymo įstaigomis, Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos broliais pranciškonais, Kretingos šv. Antano vaikų dienos centru.

- Big Brother/Big Sister (BBBS). Ši programa atnaujinta 2011 metais. Skelbimai apie programą buvo platinami Klaipėdos mokymo įstaigose, Facebook‘e, skaitomi per Lietuvos radiją. Įvyko 16 programos pristatymų. Per šiuos metus parengiamuosius kursus baigė 14 savanorių, buvo sudaryta ir draugavo 17 porų. Į programą 4 vaikus nukreipė Vaikų teisių apsaugos skyrius, 6 – Šeimos ir vaiko gerovės centras. Savanorių susirinkimai vyksta kas mėnesį, dukart per mėnesį – atvejų aptarimo grupės. Palaikomas reguliarus ryšys su tėvais. Programos vaikai ir savanoriai įsitraukė į neformalaus ugdymo projektą „Piliečio žadintuvas“, dalyvauja DPJC renginiuose. Vasarą surengta savaitgalio stovykla BBBS savanoriams ir vaikams. Su Klaipėdos universitetu ir Valstybinės kolegijos Pedagogikos katedromis aptarta galimybė studijas derinti su savanoryste. Paruoštas naujas programos lankstinukas. Bendradarbiaujama su Kretingos, Šiaulių BBBS programos vadovais. BBBS savanoriai 276 valandas paskyrė savanoriškam darbui.

Už vaikus atsakingi visi (UVAV). Programoje dirbo 6 savanoriai, savanoriškam darbui paskyrę 680 valandų. Vyko kasmėnesiniai pedagoginio švietimo užsiėmimai VDC tėvų grupei „Apie dėmesingumą ir santykių kūrimą“. Atlikta tėvų poreikių apklausa. VšĮ „Šeimų santaka“ vyko mokymai, skirti moterims – savęs pažinimui, savianalizei. UVAV savanoriai turi stabilius įsipareigojimus ruošiantis DPJC renginiams, darbui vasaros stovyklose. Jie vedė parengiamuosius kursus kitų programų savanoriams, ruošė ir skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, rengė metodinę medžiagą mokymams, bendradarbiavo rašant projektus.

DPJC veiklos stiprinimas. 2011 metais parengti 12 ir įgyvendinti 11 projektų:

Projektinė veikla buvo skirta vaikų ir paauglių elgesio korekcijai, dvasinės ir fizinės sveikatos stiprinimui, vertybinių nuostatų formavimui, jaunimo švietimui, savižudybių prevencijai, kvalifikacijos kėlimui, naujų žinių ir įgūdžių įgijimui, savanoriškos veiklos skatinimui, bendradarbiavimui su kitomis NVO.

Siekdami, kad gerėtų teikiamų paslaugų kokybė, DPJC savanoriai ir darbuotojai ypatingą dėmesį skyrė kvalifikacijos kėlimui, naujų žinių ir įgūdžių įgijimui. Darbuotojai ir savanoriai dalyvavo seminaruose: NVO finansinis savarankiškumas, Verslumas ir savanorystė, Savanorių komandos formavimas, Septynios sėkmės paslaptys gauti finansinę paramą jūsų idėjoms, Linas - pagalba vaikams, Vaikų dienos centruose dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, Koučingo seminaras.

 DPJC veiklos viešinimas. Informacija apie DPJC veiklą nuolat atnaujinama ir talpinama tinklapyje www.dpjc.lt. Publikuoti straipsniai apie DPJC: Klaipėda info, dienraščiuose „Vakarų ekspresas“, „15min.“, „Klaipėda”, “Šilutės naujienos“, „Vakarų Lietuva“, „XXI amžius“. DPJC savanoriai dalyvavo tarptautinėse mokslinėse praktinėse konferencijose ir skaitė pranešimus: LCC - „Nuo filantropijos iki savanorystės“ pranešimas „Savanorystė - žmogaus savivertės matas“, Klaipėdos universitete „Socialinio ugdymo kokybė kaip lygių galimybių ir socialinės sanglaudos veiksnys“ - „Viena vaikų dienos centro diena“. Renginyje „Savanorystė ir Europos diena“, kuris vyko Skuode pristatyta DPJC veikla, aptartos programos bei atsakyta į klausimus.

DPJC veiklos tobulinimas. Atnaujinta „Vyresniojo draugo“ programos savanorių parengimo medžiaga, paruoštas darbuotojų ir savanorių kvalifikacijos kėlimui mokymas „Apie lyderius ir lyderystę“.

Žymesni 2011 metų įvykiai, renginiai.

Vasario mėn. - savanorių krikštynos.

Vasario mėn. - 20 JL gimtadienis.

Balandžio mėn. atšvęstas 16 DPJC gimtadienis.

Gegužės mėn. dalyvauta mugėje „Šeimynėlė 2011“.

Kovo ir lapkričio mėn. dalyvauta akcijoje „Maisto bankas“.

Liepos mėn. atšvęstas 14-asis Jaunimo linijos gimtadienis

Rugsėjo mėn. dalyvauta NVO mugėje.

Spalio mėn. - Padėkos renginių diena Kanados vyriausybei, padėjusiai įkurti DPJC.

Gruodžio mėn. - Klaipėdos universitetas DPJC įteikė nominaciją „Socialinis partneris“.

Gruodžio mėn. paminėta Tarptautinė Savanorių diena „Savanorystės žiedai“

DPJC bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio organizacijomis. Yra narys:

Big brothers Big Sisters Lietuvos asociacija (BBBS LA);

International Snowball Inc. skyrius;

Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos centrų federacija (LTPPTA);

Lietuvos Vaikų dienos centrų asociacija.

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis:

Klaipėdos miesto vaikų teisių apsaugos skyrius,

Šeimos ir vaiko gerovės centras,

Klaipėdos universitetas,

Jaunimo psichologinės pagalbos centras,

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos asociacija,

Savanorių centras “AC Patria“,

Atviros erdvės jaunimo centras,

Asociacija „Kauno jaunimo linija“,

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“,

Viešoji įstaiga „Šeimų santaka“,

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla.

Paramos fondas „Jaunimo linija“

Rėmėjai:

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Klaipėdos miesto savivaldybė;

Lietuvių katalikų religinės šalpa;

„TEO LT“, AB;

UAB „TELE 2“;

Privatūs asmenys, skyrę DPJC veiklai 2 proc. savo pajamų;

Pavieniai asmenys.