(846)360411info@dpjc.lt

2024-07-19

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2010 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

2010 M. METINĖ ATASKAITA

DPJC – savanoriška, savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti, visuomeninė, labdaringa, nevyriausybinė organizacija.

Vizija. Novatoriška, puoselėjanti savanorystės idėją, atvira visuomenei nevyriausybinė Klaipėdos regiono organizacija, turinti savo švietėjiškos veiklos modelius – bendravimo, integracijos, skatinančius įvairaus amžiaus bendruomenės narių socialinę kompetenciją ir aktyviai juos propaguojanti Lietuvoje.

Misija. Vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės vertybes.

Žmogiškieji ištekliai. DPJC organizacijoje dirba 5 koordinatoriai, 2 socialiniai pedagogai, 1 socialinis darbuotojas, 1 psichologas, 1 administracijos darbuotojas, 88 savanoriai.

DPJC VEIKLA. DPJC vykdomos 5 programos:

ES PROGRAMOS "VEIKLUS JAUNIMAS" PAPROGRAMĖ "EUROPOS SAVANORIŲ TARNYBA".2010 metais gavo 44 el. laiškus užklausas iš Lietuvos ir 556 užklausas apie projektus užsienyje. Du jauni žmonės savanoriavo kitose šalyse, susitikta su 5 potencialiais savanoriais. Rugsėjį baigėsi savanorių siuntimo į kitas šalis projektai ir pagal juos dirbę savanoriai grįžo kupini įspūdžių. Jie bus pagalbininkai ruošiant naujus savanorius.

VAIKŲ DIENOS CENTRAS (VDC). Paslaugos buvo suteiktos 26 vaikams iš 13 socialinės rizikos grupės šeimų. Buvo vykdoma veikla, kurios tikslas – teikti socialines paslaugas VDC lankantiems vaikams ir jų šeimoms, stiprinti vaikų kūrybinius, sociokultūrinius gebėjimus, tenkinti pažintinius bei kultūrinius poreikius. Todėl vesti kompiuterinio raštingumo, teatrinio ugdymo, kulinarijos, dailės/rankdarbių, elektroninės muzikos kūrimo būreliai, organizuoti socialinių įgūdžių, religinio, dorinio ugdymo užsiėmimai, savęs pažinimo grupelės, psichologo konsultacijos bei užsiėmimai. Per metus buvo surengtos 3 ekskursijos, 11 išvykų į pramogų ir kultūros įstaigas, 3 pažintinės išvykos, 15 renginių vaikams ir tėvams, 2 savaičių trukmės dieninė vasaros stovykla „Pažinkime gimtąjį kraštą“, 22 edukaciniai užsiėmimai. Nuolatinis darbas teikiant materialinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms. VDC aktyviai bendradarbiauja su NVO, švietimo ir mokslo įstaigomis: Klaipėdos “Sos vaikai” centru, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija, Klaipėdos universitetu, VšĮ “Baltų ainiai“.

JAUNIMO LINIJA (JL). Tai emocinės paramos telefonu ir internetu tarnyba, kurioje dirba savanoriai konsultantai. Atsiliepta į 4907 skambučius, atsakyta į 277 laiškus internetu. Dažniausiai žmonės į Jaunimo liniją kreipiasi dėl minčių apie savižudybę, santykių su kitos lyties atstovais, tėvais, draugais, sveikatos problemų, patyčių, prievartos.

Savanoriai nuolat kelia savo kvalifikaciją: dalyvauja įvairiuose seminaruose, mokymuose. Du kartus per metus vyksta paruošiamieji kursai norintiems tapti JL savanoriais. JL savanoriai aktyviai dalyvauja ir kituose savižudybių ir krizių prevenciniuose projektuose, iniciatyvose. Klaipėdiečiai patys kuria ir veda  radijo laidą "Pabūkim kartu“ (Radijas9 eteryje), kartu su kitų miestų JL savanoriais dalyvauja iniciatyvoje „Nebijok kalbėti“. Daugiau apie JLwww.jaunimolinija.lt.

SNIEGO GNIŪŽTĖ (SG). Savanoriai suorganizavo 3 savaitgalines prevencines stovyklas: Klaipėdos Varpo gimnazijoje ir Gorkio pagrindinėje mokykloje bei nacionalinę stovyklą Karklėje. Bendras rezultatas - 212 dalyvių, dirbo 63 vadovai. Pravesti 5 seminarai, 3 mini SG užsiėmimai Klaipėdos ir Kretingos miestų paaugliams. Suorganizuotos sporto šventės, kelios šokių repeticijų popietės mokiniams. Kaip partneriai dalyvavo Marijampolės Sniego gniūžtės organizuojamoje stovykloje.

UŽ VAIKUS ATSAKINGI VISI  (UVAV). Savanoriai vedė kasmėnesinius VDC tėvų grupės, VšĮ „Šeimų santaka“ mokymus aktualiomis šeimai temomis. VDC vesti vaikams vesti krikščioniško bendravimo užsiėmimai, talkinta „Vyresniojo Draugo“ programai. Rengti projektai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Lietuvių fondui.

1. DPJC projektinė veikla. Vykdyti 7 projektai: „Vaiko ir šeimos sociokultūrinių įgūdžių ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, „Augdamas pats, padedu ir Tau“, „Kartu mes galime daug“, „Žalioji vasaros mokykla“, ‚Pažinkime gimtąjį kraštą“, „Rizikos grupės vaikų sociakultūrinių gebėjimų stiprinimas ir jaunimo vertybių ugdymas“, DPJC darbuotojų ir savanorių įgūdžių stiprinimas ir kvalifikacijos kėlimas, siekiant efektyviau patenkinti visuomenės poreikius“, „Jaunimo linija“.

Projektinė buvo veikla skirta savižudybių, smurto, skurdo prevencijai, jaunimo švietimui. Siekiant kokybiškesnių teikiamų paslaugų DPJC savanoriai ir darbuotojai ypatingą dėmesį skyrė kvalifikacijos kėlimui, naujų žinių ir įgūdžių įgijimui. Savanoriai ir darbuotojai dalyvavo seminaruose, mokymuose, lankėsi kitose organizacijose.

2. Kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas.Darbuotojai ir savanoriai dalyvavo seminaruose:„Susirinkimų vedimas“, “Struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas ir panaudojimas organizacijos veikloje“, “Projektų valdymas“, “Komandos efektyvinimas“, “Vertybinių nuostatų ugdymo galimybės“, „Dailės terapijos metodai sprendžiant konfliktą“, „Kaip kovoti su smurtu prieš moteris: Lietuvos ir užsienio patirtis“, „Vertybinių nuostatų ugdymas mokykloje“,  „Brolybė ir konfrontacija“ Lenkijoje. DPJC darbuotojai ir savanoriai vyko į stažuotes susipažinti su kitų Lietuvos NVO veikla. Aplankyta LKJBS „Žingsnis“, Dainavos jaunimo centras, Vaikų dienos centras pas seseris Salezietes Palemone, “Vilties spindulys“; Vilniaus ir Kauno Jaunimo linijos bei VšĮ Vaikų linija. Taip pat dalyvauta konferencijoje „Emocinės paramos iššūkiai ir perspektyvos“.

3. DPJC veiklos viešinimas. 2010 m. sausio mėn. buvo atliktas tyrimas apie šiuolaikinės visuomenės poreikius, apklausti Klaipėdos mokyklų moksleiviai ir suaugusieji, išanalizuota DPJC veikla ir pateiktos rekomendacijos. Šis tyrimas 2010 m. vasario 4 d. buvo pristatytas Manager.lt ir DPJC organizuotoje konferencijoje “Už vaikus atsakingi visi“, kuri vyko Klaipėdos Mokslo ir technologijų parke. Joje dalyvavo Klaipėdos m. nevyriausybinės organizacijos, švietimo įstaigų atstovai, tėvai. Siekiant viešinti DPJC veiklą, sukurtas ir transliuotas filmukas per „Balticum TV“, inicijuoti straipsniai vietinėje spaudoje, žurnale „Lietuva pristato“, visuomeninio transporto stotelėse patalpinti plakatai, informacija apie DPJC veiklą nuolat atnaujinama ir talpinama DPJC tinklapyje.Nuo liepos mėn. vyksta „Jaunimo linijos“ savanorių radijo laida „Pabūkim kartu“, transliuojama vieną kartą per savaitę Klaipėdos radijo stoties „Radijas9“ eteryje.

4. DPJC veiklos tobulinimas. Atnaujinta ir paruošta „Vaikų dienos centro“, “Sniego gniūžtės“, „Už vaikus atsakingi visi“ programų metodinė medžiaga, skirta savanorių bei savanorių lyderių ruošimui, Vaikų dienos centro vaikų užimtumo organizavimui, tėvystės įgūdžių programos tobulinimui. Parengtas 2010-2013 metų strateginis planas.

5. Žymesni 2010 metų įvykiai, renginiai:

Vasario mėn. dalyvauta Klaipėdos NVO mugėje,

Kovo mėn. DPJC atšvęstas 15 gimtadienis.

Balandžio mėn. Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla DPJC įteikė nominaciją „Metų socialinis partneris“.

Balandžio ir lapkričio mėn. dalyvauta akcijose „Maisto bankas“,

Gruodžio mėn. paminėta Tarptautinė savanorių diena.

6. DPJC rėmėjai:

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Klaipėdos miesto savivaldybė

Lietuvių katalikų religinės šalpos taryba

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

„TEO LT“, AB

UAB „TELE2“

UAB "Skonis ir kvapas"

Rotary

Privatūs asmenys, skyrę DPJC veiklai 2 proc. savo pajamų mokesčio

7. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis:

Klaipėdos m. Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Šeimos ir vaiko gerovės centras,

Klaipėdos universitetas,

Klaipėdos kolegija,

Klaipėdos valstybine kolegija,

Jaunimo psichologinės pagalbos centras,

Asociacija „Kauno Jaunimo linija“,

Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos asociacija,

Savanorių centras „A. C. Patria“,

Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla,

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“,

Atviros erdvės jaunimo centras.