(846)360411info@dpjc.lt

2023-09-21

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2014 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRAS
2014 m.  DARBO IR VEIKLOS ATASKAITA


Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC) - tai savanoriška, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija įkurta 1994 m. oficialiai pradėjo veiklą 1995m. kovo 19d.

Misija. Vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės savybes.

DPJC sudėtis.
Dalininkai: prelatas Edmundas Putrimas, kun. Algis Baniulis SJ, Ričardas Liškauskas.
Valdybos nariai: prel. E. Putrimas - pirmininkas, prof. dr. Ilona Klanienė, Inga Kurlavičienė, Violeta Jokubynaitė, Vita Kilišauskaitė.
Patariamosios valdybos nariai: Danguolė Misiukonienė, Vytautas Rašinskas, br. Piotr Strocen OFMC.

2014 metais LPF DPJC dirbo 8 etatiniai darbuotojai: 2 socialiniai pedagogai, 1 socialinė darbuotoja, psichologė, buhalterė, l. e. p. vadovė, administratorė. 

Veikė 5 programos: Vaikų dienos centras „Sraigė“ (toliau – VDC), „Vyresnysis draugas“ (toliau – BBBS), „Už vaikus atsakingi visi“ (toliau – UVAV), „Sniego gniūžtė“ (toliau – SG), EST „Veiklus jaunimas“ (toliau – EST).


84 visų programų savanoriai kitų labui paaukojo 8742 savanoriško darbo valandas.


DPJC vykdė projektus: „Šeimos ir vaiko gyvenimo pamatai: sveikos gyvensenos, verslumo ir santykių šeimoje ugdymas“ (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), „Apsivilkti nauju žmogumi“ (LKRŠ), „Augu sveikas“ (Humana), „Big Brothers Big Sisters – naujų savanorių atranka ir komandos formavimas“ (Klaipėdos m. savivaldybė), „BBBS programos stiprinimas“ (Klaipėdos m. savivaldybė).

Dvi DPJC darbuotojos dalyvavo seminare apie prekybą žmonėmis Londone – šv. Kazimiero lietuvių parapijoje.


Kovo 8 d. birželio 18-19 d. DPJC atstovė dalyvavo LR Seimo Pasaulio lietuvių komisijos posėdyje aptariant prekybos žmonėmis klausimą. Prelato E. Putrimo iniciatyva kviesti posėdyje darbo patirtimi dalinosi ir Didžiosios Britanijos policijos ir Vyskupų konferencijos atstovai, susitikta su Lietuvos policijos komisarais, atsakingais už šią darbo sritį. Išleistas lankstinukas „Prevencinė prekybos žmonėmis programa“.

VDC pagalba suteikta 30 socialinės rizikos grupės vaikų. Organizuotos pramogos boulinge, išvykos prie jūros, spektaklių ir kino filmų lankymas kartu su tėvais, švęstos šv. Velykos ir Kalėdos bei valstybinės šventės. Aptarti Velykų papročiai, o per Adventą parengtas spektakliukas „Žaislų paradas“. Susitikimai su t. Piotru Strocen OFMC suteikė vaikams dvasinio peno. Ugdoma sveika gyvensena: darbuotojos vaikus išmokė kepti pyragus, gaminti sveiką maistą, ruošti atsargas žiemai. Psichologės darbas – individualus ir grupėje – padėjo lavinti jų
bendravimo įgūdžius, gludino auklėjimo spragas. Vaikams vesti mokymai „Saugus elgesys internete“ ir kt. Tik LKRŠ paramos dėka vaikai galėjo pailsėti vasaros stovykloje “Pilnos rieškutės žemuogių 3“, kuri vyko kun. H. Šulco sodyboje, ten viena diena skirta krikščioniškam
susikaupimui su t. Piotru Strocen. Kartu su kitais Klaipėdos VDC mūsų vaikų savaitė prabėgo dienos stovykloje „Vėtrungės 2014‘‘ prie jūros.Vaikai lankė kompiuterinio raštingumo būrelį, kartą per savaitę eidavo sportuoti į Policijos komisariato sporto salę. Jie dalyvavo mokymuose
apie prekybą žmonėmis, lankėsi profesinėse mokyklose, susipažino su galimomis savo ateities profesijomis. 25 savanoriai VDC paskyrė 2054 savanoriško darbo valandas.

Programos UVAV 6 savanoriai per neformalaus pedagoginio švietimo valandėles, skirtas VDC tėvams, geriau pažino dienos centrą lankančių vaikų tėvus, džiugino pokalbiai su jais apie drausmę, santykius šeimoje, tikėjimo svarbą šeimos gyvenime. Programa UVAV atsakinga už pasirengimą šv. Mišioms, projektų rašymą, dalyvaujama ‘‘Maisto banko“ akcijose ir bendrose šventėse. Daug pastangų UVAV deda ruošiantis DPJC 20 – čiui. Savanoriai darbui paskyrė 289 valandas.

Programos BBBS 18 savanorių 2014 metais savanoriškai veiklai skyrė 2468 valandas. Paslaugos suteiktos 35 vaikams. Vyksta nuolatinis individualus savanorio ir vaiko bendravimas. Jie kartu su kitomis DPJC programomis organizavo Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventę, patyriminius  užsiėmimus vaikams prie jūros, parengė ir įvykdė du projektus. 2014m. gegužę – birželį bei spalį – gruodį vyko paruošiamieji kursai būsimiems BBBS savanoriams. Kursus baigė ir pradėjo savanoriauti 8 žmonės. Surengtas savanorių lyderių komandos stiprinimo seminaras Jaunimo sodyboje. BBBS pristatė DPJC ir savanorystę įvairiose Klaipėdos švietimo įstaigose. Jie įsijungia į bendras DPJC veiklas: šventes, susirinkimus, nebijodami atsakomybių.


Programos EST sudomino keletą jaunuolių, tačiau dėl tolesnio savanoriavimo jie nebesikreipė, nes pradėjo studijas. Besidomintiems savanorystės galimybėmis paskirtos 36 valandos. Programoje SG dalyvavo 33 savanoriai, šiai veiklai paskyrę 3895 valandas. Organizuotos ir pravestos dvi prevencinės psichotropinių medžiagų stovyklos Klaipėdos mokyklose, dalyvauta nacionalinėje SG vadovų stovykloje, SG savanoris rideno gniūžtę Lenkijoje, pagelbėta Stanelių pagrindinės mokyklos stovyklautojams, Klaipėdos regiono SG konferencijoje. Vyko dvi naujų vadovų atrankos. SG įsijungė į DPJC bendras šventes, renginius, akcijas. Programos savanoriai daug bendrauja neformaliai su SG stovyklų dalyviais.

DPJC darbuotojai ir savanoriai LKRŠ suteiktų galimybių dėka dalyvavo Gyvenimo ir tikėjimo instituto seminaruose – „Troškimų galia“, „Psichosocialinė ligos ir kančios samprata: krikščioniškas požiūris“. Tai labai svarbu jaunimui suprantant krikščionybės reikšmę gyvenime. Psichologo E. Karmazos praktinis seminaras darbuotojams suteikė žinių apie streso ir įtampos valdymą darbo metu. DPJC rekolekcijų vadovas t. Piotras Strocen 2014 m. rekolekcijas paskyrė krikščioniškai šeimai, jos vertybėms bei šiuolaikinio jaunimo gyvenimo negatyvams, ypač apie gyvenimą ne santuokoje.

2014 metais DPJC rėmė:
- Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
- Klaipėdos miesto savivaldybė
- Lietuvos katalikų religinė šalpa
- AB “Maisto bankas”
- UAB Druka
- Balticum TV
- Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic”
- Sporto klubas “Pas Aretą”
- Aviva Lietuva
- Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
- Marijos radijas
- IĮ “Katinukų spauda”
- Toronto Prisikėlimo parapija
- Toronto Rambyno ir Šatrijos skautų tuntai
- S. ir A. Ratavičiai (Kanada)
- R. ir B. Liškauskai (Kanada)
- Privatūs asmenys, skyrę 2 proc. DPJC veiklai savo pajamų mokesčio.