(846)360411info@dpjc.lt

2024-06-14

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2015 M. METINĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (toliau – DPJC) įkurtas 1994 m., oficialiai veikla pradėta 1995 m. kovo 19 d.
Misija: vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės savybes.

DPJC sudėtis:

Dalininkai: prelatas Edmundas Putrimas, kun. Algis Baniulis SJ, Ričardas Liškauskas.

Valdybos nariai: prelatas Edmundas Putrimas – pirmininkas, prof. dr. Ilona Klanienė, Inga Kurlavičienė, Violeta Jokubynaitė, Vita Kilišauskaitė.

Patariamosios valdybos nariai: Danguolė Misiukonienė, Vytautas Rašinskas, br. Piotr Strocen OFMC, dr. Silverijus Šukys.

9 etatiniai darbuotojai: 3 socialinės pedagogės, 1 socialinė darbuotoja, psichologė, buhalterė, l. e. vadovės pareigas, administratorė, valytoja.

Veikė 4 programos: Vaikų dienos centras „Sraigė“ (toliau – VDC), Vyresnysis draugas (toliau – BBBS),
Už vaikus atsakingi visi (toliau – UVAV), Sniego gniūžtė (toliau – SG). 93 savanoriai kitų labui paskyrė 9894 savanoriško darbo valandas.

DPJC vykdyti projektai:
- Šeimos ir vaiko gyvenimo pamatai: sveikos gyvensenos, verslumo ir santykių šeimoje ugdymas (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);
- Darni šeima – sveikos asmenybės garantas (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);
- EE grants“Kompleksinė pagalba Klaipėdos miesto socialinės rizikos grupės vaikams ir jaunimui“
(partneriai); 
- Iš DPJC jubiliejinių metų – į gailestingumo metus (Lietuvių katalikų religinė šalpa);
- Big Brothers Big Sisters: pagalba socialinės rizikos šeimų vaikams (Klaipėdos m. savivaldybė);
- Mentorystė vaiko gerovei (Klaipėdos m. savivaldybė);
- Bendravimo (emocinių) sunkumų turinčių vaikų (7-17 metų) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos
pagal programos Vyresnysis draugas metodiką (Klaipėdos m. savivaldybė),
- Judėk kitaip (LR Sveikatos apsaugos ministerija).

Programų veikla:

1. Vaikų dienos centras (VDC): nuolatinė veikla skirta 20 socialinės rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms.
Per 2015 metus suteiktos paslaugos 35 socialinės rizikos šeimų vaikams. VDC organizuota įvairi veikla: būreliai, pramogos, pamokų ruoša, stovyklos, socialinių įgūdžių grupės ir kiti mokomieji užsiėmimai bei šventės. Kartu su tėvais švęstos šv. Kalėdos, Velykos ir valstybinės šventės. Vaikai ir šeimų nariai lankėsi
Muzikinio teatro spektakliuose bei kino teatre. Kartu su kitais miesto VDC švęsta Tarptautinė vaikų gynimo diena, organizuota stovykla „Smėlio pilys“, aplankytas Rumšiškių liaudies buities muziejus ir Vichy vandens parkas. Liepos mėn. 7 savanoriai iš užsienio šalių vykdė meninį projektą „We do it together“ per šokį, teatrą, dailę ir muziką. Vieną savaitę vaikai praleido Jaunimo sodyboje – stovykla „Pilnos rieškutės žemuogių 4“. Vaikai dalyvauja šv. Mišiose šv. Brunono Kv. koplyčioje švenčiant DPJC gimtadienį ir Tarptautinę savanorių dieną. Pirmą kartą organizuotas ir pasisekęs šeimų baidarių žygis Minijos upe. Tėvai aktyviau įsitraukia į VDC veiklą ir gyvenimą.
VDC savanoriavo 19 savanorių. 5 dalyvavo projekte „Jaunimo savanoriškas tarnyba“. VDC darbuotojai ir savanoriai dalyvavo konferencijose, seminaruose, mokymuose, skaitė pranešimus, lankėsi Miunchene su gerosios patirties vizitu. Darbui su vaikais, kvalifikacijos kėlimui, renginiams ir akcijoms skirtos 1742 val.
Glaudžiai bendradarbiauta su Klaipėdos universitetu, Klaipėdos valstybine kolegija, LCC. Šių aukštųjų mokyklų studentai VDC atliko praktiką, prisidėjo teikiant pagalbą rizikos grupės šeimų vaikams, organizavo jų laisvalaikį.


2. Vyresnysis draugas (BBBS) parengė darbui 30 savanorių su emocinių sutrikimų turinčiais vaikais. Po savanorių atrankų vyko 20 valandų parengiamieji kursai pagal programos metodiką, suteikiant aktyvaus
klausymo pagrindus, apibūdinant grėsmingas situacijas vaikui. Sudarytos savanorių ir vaikų poros, atlikti
reikalingi pokalbiai su šeimomis, paimti interviu. Liepos mėn. 29 BBBS programos dalyviai stovyklavo Jaunimo sodyboje. Rugpjūtį aplankyta įmonė „Mars Lietuva“ ir pan. Dalyvauta vasaros stovykloje Kintuose, kurią organizavo VšĮ Paramos vaikams centras. BBBS įsijungė Į DPJC organizuojamas veiklas: dviračių žygį į Lietuvos jaunimo dienas Alytuje,  savanorių konferenciją, baidarių žygį, didelė pagalba ruošiant parodą „Savanoriai renkasi nepramintus takus“.
2015 m. pradėtas ilgalaikis socialinis projektas „Bendravimo sunkumų turinčių vaikų (7-17m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų pagal programos Vyresnysis draugas metodiką. Paslaugą nupirko Klaipėdos m. savivaldybė trejiems metams. BBBS savanoriai veiklai paskyrė 2520 val.


3. Už vaikus atsakingi visi (UVAV). Programoje dalyvavo 6 savanoriai, pagal galimybes darbui paskyrę 249 valandas.Vadovauta neformaliam VDC tėvų švietimui ir pravesta 10 mokymų. Parengtas projektas „Darni šeima – sveikos asmenybės garantas“. Savanoriai padėjo rengti konferenciją, skirtą DPJC 20-čiui ir praktinę konferenciją „Savanoriai savanoriams“. UVAV atsakingi už pasiruošimą šv. Mišioms DPJC iškilmių proga. Dalyvauta Marijos radijo laidose, seminaruose, Pasaulinėje lyderystės konferencijoje, stažuotėje Miunchene, bendrose DPJC renginiuose.


4. Sniego gniūžtė(SG). Šios programos 38 savanoriai veiklai skyrė 5383 valandas. Organizuotos 2 savaitgalinės psichotropinių medžiagų stovyklos Gedminų pagrindinėje mokykloje ir P. Mašioto progimnazijoje. Daugelyje Klaipėdos, Gargždų mokyklų vestos klasės valandėlės. Padėta organizuojant kitų SG skyrių stovyklas ir jose dalyvaujant: Ariogala, Paluknys, Žagarė ir kt. Dalyvauta tarptautinėje SG stovykloje Lenkijoje ir studentų stovykloje Tiltas. Vesti SG mokymai, dalyvauta DPJC bendruose mokymuose. Aktyvus SG neformalus bendravimas: filmų vakarai, poilsis prie jūros, kulinariniai pasirodymai ir daug kitų dalykų. Neaplenkti Lietuvos krikščioniško jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ ir visų SG skyrių suvažiavimai ir  konferencija Vilniuje. Klaipėdos SG aplankė ir Jack Irwin. Įsijungta į visus DPJC renginius: šventes, keliones, konferencijas, akcijas. Būta ir kraujo donorų.

2015 metais DPJC rėmė:
- LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
- Klaipėdos miesto savivaldybė
- Lietuvos katalikų religinė šalpa
- UAB Druka
- AB Maisto bankas
- Marijos radijas
- Norwex
- Toronto Prisikėlimo parapija
- Saveras ir Agota Ratavičiai  (Kanada)
- Fred ir Wanda Kupitis (Kanada)
- Juozas Boreiša (Kanada)
- Ričardas ir Birutė Liškauskai (Kanada)
- Privatūs asmenys, skyrę 2 proc. DPJC veiklai savo pajamų mokesčio.