(846)360411info@dpjc.lt

2024-06-14

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2016 M. METINĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras – tai savanoriška, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija įkurta 1994 m. Oficialiai pradėjo veiklą 1995 m. kovo 19 d.

Misija. Vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės savybes.

DPJC sudėtis:
Dalininkai: Prelatas Edmundas Putrimas, kun. Algis Baniulis SJ, Ričardas Liškauskas. Violeta Jokubynaitė, Vita Kilišauskaitė.
Patariamosios valdybos nariai: Danguolė Misiukonienė, Vytautas Rašinskas.
8 etatiniai darbuotojai: 2 socialiniai pedagogai, 1 socialinė darbuotoja, psichologė, buhalterė, vadovė, valytoja.

92 visų programų savanoriai kitų labui paaukojo 11044 savanoriško darbo valandas.

Veikė 4 programos: Vaikų dienos centras „Sraigė“ (VDC), Vyresnysis draugas (BBBS), Už vaikus atsakingi visi (UVAV), Sniego gniūžtė (SG).

Su socialinės rizikos grupės programos VDC „Sraigė“ vaikais nuolat dirba psichologė, 2 socialiniai pedagogai,1 socialinė darbuotoja ir 13 savanorių, paskyrusių savanoriškai veiklai 1507 val. Visos komandos sistemingai atliekamas socialinis pedagoginis darbas padėjo keisti 20 vaikų elgesį. Per 2016 metus paslaugos suteiktos 36 vaikams. Jiems ugdyti socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai, vesti dailės – rankdarbių, teatro (iki gegužės mėn.), kulinarijos būreliai. Vaikai lankėsi Moksleivių saviraiškos centro sporto salėje. Tame pačiame centre vaikai lankė kompiuterinio raštingumo būrelį. Įvairiam vaikų amžiui pritaikyti ir pravesti psichologės individualūs ir grupiniai užsiėmimai. Sausį– vasarį vaikams ir tėvams vyko psichodramos užsiėmimai. Vaikai lankėsi Bokštų odontologijos klinikoje. Vaikams teikta hipoterapija Šiuparių žirgyne (Klaipėdos r.). Ypatingas dėmesys skirtas vaikų ir šeimų meniniam – emociniam ugdymui: lankyti Muzikinio ir Lėlių teatro spektakliai, kino filmai, būta cirke ir delfinariume. Vaikai daug pramogavo prie Baltijos jūros: maudėsi, žaidė sportinius žaidimus. Kartu su tėvais lankėsi Vilniuje ir džiūgavo Vichy vandens parke, šeimos dalyvavo tradiciniame baidarių žygyje Minijos upe, laivu plaukė į Juodkrantę, aplankė Vinetu indėnų kaimą. Vasaros stovykloje „Pilnos rieškutės žemuogių“ ir dienos  stovykloje prie jūros Melnragėje VDC vaikai patyrė daug gerų įspūdžių. Tėvai ir vaikai kartu švenčia Kalėdas, Velykas ir valstybines šventes, kurias parengia VDC darbuotojai, studentai praktikantai ir savanoriai. VDC aktyviai bendradarbiavo  su socialiniais partneriais, VTAS, ŠVGC, darbuotojai sėmėsi patirties seminaruose ir stažuotėje Norvegijoje.

Programos UVAV savanoriai VDC tėvų grupei surengė 10 tėvystės mokymų, paremtų gyvenimiškomis situacijomis, nepagarbą sau ir kitam, žodžio galią, vaikų saugumo jausmo ugdymą, mokymą sukaupti dėmesį ir kt. Susitikta su Skuodo Bartuvos progimnazijos ir Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos mokiniais, žaista, kalbėta apie savanorystę. Šios programos savanoriai dalyvauja konferencijose, rašo projektus, atsakingi už šv. Mišias, skirtas DPJC intencijoms. 5 savanoriai šiai veiklai skyrė 226 valandas.


Programos SG savanoriai organizavo 2 savaitgalines prevencines svaiginamųjų medžiagų stovyklas balandžio ir lapkričio mėnesiais Smeltės ir M. Gorkio mokyklose. Jose dalyvavo 189 mokiniai ir 52 vadovai. Stovyklos vertinimas 4,5 balo. Pravesta 19 klasės valandėlių apie žalingus įpročius, DPJC veiklą, SG programą įvairiose Klaipėdos mokyklose. Įvyko trys „Snaigės“ stovyklos Gargžduose, Nidoje, Klaipėdoje vaikams iki 14 metų. Dalyvauta LKJSB „Žingsnis“ ir visų „Sniego gniūžtės“ skyrių visuotiniame suvažiavime. Klaipėdos SG tapo Metų skyriumi. SG savanoriai skiria nemaža laiko neformaliam bendravimui: susitikimai prie jūros, maisto gaminimas, žaidimų mokymasis. 37 SG savanoriai savanoriškai veiklai skyrė 6306 valandas.

BBBS programoje dirba koordinatorė, psichologė ir 37 savanoriai. BBBS vedė savanorių parengiamuosius kursus kovą – gegužę, rugsėjį – lapkritį ir gruodį. Juos baigė 12 savanorių mentorių. Vykdytas tęstinis projektas “Bendravimo sunkumų turinčių vaikų (7 – 17m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos pagal programos BBBS metodiką. Vasaros savaitgalio stovykloje „Bebenčiukai“ Jaunimo sodyboje dalyvavo 34 vaikai ir vadovai. Savanoriai su vaikais lankė kultūrinius ir sporto renginius, žaidė, keliavo į laipynių parką. Vesti 7 užsiėmimai, skirti dailės terapijai ir teatrui. Įvyko 22 atvejų analizės grupės, 12 savanorių susirinkimų. Vaikų paieška vyko per mokyklų socialinius pedagogus, Vaikų teisių apsaugos skyrių, Šeimos ir vaiko gerovės centrą. 37 BBBS savanoriai 6306 valandas paskyrė savanorystei.

Darbuotojai ir savanoriai kvalifikaciją kėlė mokymuose, seminaruose Alytuje, Kaune, Klaipėdos universitete, stažuotės metu Novegijoje (Haldenas, Sarpsborgas) lankant įvairius centrus.
Programų koordinatoriai, kreipdami dėmesį į darbo kokybę rengiant savanorius, atnaujina kursų medžiagą. Periodiškai naujinta metodinė medžiaga darbui su vaikais. Darbuotojai ir programų koordinatoriai dalyvauja susirinkimuose, savanoriai kviečiami į visuotinius DPJC susirinkimus.
Kvalifikacijos kėlimui organizuojami mokymai, neformalus komandos stiprinimo ir motyvavimo renginys Nidoje.

Buvo vykdomi projektai:

“Dienos socialinės priežiūros paslaugos Vaikų dienos centro socialinės rizikos ir socialinės rizikos šeimų vaikams (Klaipėdos sav.),

Bendravimo sunkumų turinčių vaikų (7-17 m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos pagal Vyresniojo draugo programos metodiką (Klaipėdos sav.),

Vaikų dienos centras – antrieji namai (SADM),

Stipri ir darni šeima – visuomenės turtas Klaipėdos sav.),

BBBS – neformalusis ugdymas bendravimo sunkumų patiriantiems vaikams (Klaipėdos sav.),

Judėk sveiku SG ritmu (Klaipėdos sav.),

DPJC – gyvenimas viltimi ir gerumu (LKRŠ),

Pilnos rieškutės žemuogių (Klaipėdos sav.),

Šeimos stiprybė vienybėje (SADM).


DPJC rėmė:
1.    Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2.    Klaipėdos miesto savivaldybė
3.    Lietuvos katalikų religinė šalpa
4.    Balticum
5.    AB Sostena Klaipėdos skyrius
6.    Toronto Prisikėlimo parapija
7.    Toronto Rambyno ir Šatrijos skautų tuntai
8.    R.ir B. Liškauskai (Kanada)

9.    Privatūs asmenys, skyrę 2 proc. DPJC veiklai savo pajamų mokesčio.