(846)360411info@dpjc.lt

2023-02-04

Leiskime vaikams rugsėjį sutikti naujai suremontuotose patalpose. Mus galite paremti skiltyje "PARAMA"

Įstatai

ĮSTATAI

1. Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras pavadinimas, teisinė forma, buveinė.
1.1. Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (toliau – DPJC) yra savarankiška, ne politinė, pelno nesiekianti labdaringa organizacija, teikianti dvasinę, psichologinę, moralinę paramą žmonėms, turintiems įvairių gyvenimo problemų.
1.2. DPJC teisinė forma – labdaros ir paramos fondas.
1.3. DPJC yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
1.4. DPJC buveinė –Darželio g. 11, LT- 93195 Klaipėda, Lietuvos Respublika.
1.5. DPJC finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. DPJC teisės, veiklos tikslai, labdaros ir paramos sritys.
2.1. DPJC yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su pavadinimu ir atsiskaitomąsias sąskaitas įstatymų nustatyta tvarka. Pagal savo prievoles DPJC atsako visu savo turtu.
2.2. DPJC vykdydamas veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
2.3. Fondas gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja fondo tikslams, numatytiems Civiliniame kodekse, Labdaros ir paramos fondų įstatyme ir šiuose įstatuose.
2.4. Fondas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.
2.5. DPJC veiklos tikslai:
2.5.1. Socialinės aplinkos tyrimas, siekiant išsiaiškinti specifines Klaipėdos m. gyventojų problemas, šių tyrimų analizė ir rezultatus skelbimas;
2.5.2. Pagalba jaunimui ir šeimoms atliekant šviečiamąjį darbą, konsultuojant individualiai bei suburiant į socialines reabilitacijos grupes;
2.5.3. Klaipėdos m. jaunimo ir šeimų psichinės, socialinės, moralinės, dvasinės būklės gerinimas remiantis krikščioniškos moralės principais;
2.5.4. Savanoriškos visuomenės pagalbos kitiems aktyvinimas bei koordinavimas;
2.5.5. leidybinė veikla įstatymų nustatyta tvarka.
2.6. DPJC labdarą ir paramą teikia Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
2.7. DPJC negali teikti labdaros ar paramos bei kitaip skirstyti pajamų jo steigėjams, valdymo organų nariams, darbuotojams, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą.
2.8. Labdaros ir paramos tikslai ir sritys:
2.8.1. Nemokamos psichologinės, moralinės, dvasinės pagalbos teikimas Klaipėdos miesto žmonėms;
2.8.2. Mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos plėtojimo projektų ir programų rėmimas;
2.8.3. Kitos socialiai naudingos veiklos rėmimas.

3. Fondo dalininkų teisės ir pareigos.
3.1. Dalininkų teisės:
3.1.1. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime;
3.1.2. Susipažinti su fondo dokumentais ir gauti visą fondo turimą informaciją apie jo veiklą;
3.1.3. Apskųsti teismui visuotinio dalininkų susirinkimo, valdybos ir vadovo sprendimus;
3.1.4. Bet kada išstoti iš fondo. Tokiu atveju dalininko įnašai ar kitaip fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.1.5. Kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
3.2. Dalininkų pareigos:
3.2.1. Dalyvauti visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;
3.2.2. Vykdyti priskirtus ir prisiimtus įsipareigojimus;
3.2.3. Laikytis šių įstatų.

4. Dalininkų išstojimo (pašalinimo) ir dalininko teisių suteikimo rėmėjams tvarka.
4.1. Dalininkai bet kada savo noru gali išstoti, jei neturi įsipareigojimų DPJC. 
4.2. DPJC dalininkai už įsipareigojimų nevykdymą ir įstatų nesilaikymą gali būti pašalinti iš DPJC.
4.3. Dalininkas turi pateikti prašymą apie išstojimą DPJC vadovui prieš keturiolika kalendorinių dienų iki išstojimo iš DPJC. DPJC vadovas apie prašymą praneša visiems dalininkams. Jei dalininkas, norintis išstoti turi neįvykdytų įsipareigojimų DPJC, dalininko prašymą DPJC vadovas pristato visuotiniame dalininkų susirinkime, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.
4.4. Sprendimą dėl dalininkų pašalinimo iš DPJC priima visuotinis dalininkų susirinkimas paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma.
4.5. DPJC rėmėjams, pateikus prašymą ir įsipareigojantiems skirti DPJC lėšų ar teikti paslaugas, gali būti suteiktos DPJC dalininko teisės. DPJC rėmėjo įnašo dydis, norint tapti dalininku, nustatomas vidaus tvarkos taisyklėse ar atskiru visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
4.6. DPJC rėmėjas, norintis tapti DPJC dalininku turi pateikti prašymą DPJC vadovui, kuris apie prašymą per 7 kalendorines dienas turi informuoti DPJC dalininkus.
4.7. Teisę suteikti fondo rėmėjui dalininko teises turi visuotinis dalininkų susirinkimas, paprasta susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.

5. DPJC organai.
5.1. DPJC organai yra:
5.1.1. Visuotinis dalininkų susirinkimas;
5.1.2. DPJC valdyba – kolegialus valdymo organas;
5.1.3. DPJC vadovas – vienasmenis valdymo organas;
5.1.4. DPJC patariamoji valdyba – konsultacinis patariamas organas.

6. Visuotinio dalininkų susirinkimo šaukimo tvarka ir kompetencija.
6.1. Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausias DPJC organas. Eiliniai susirinkimai šaukiami kartą metuose per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
6.2. Visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas DPJC vadovo, DPJC valdybos sprendimu ar kai to pareikalauja bent vienas dalininkas.
6.3. Apie visuotinį dalininkų susirinkimą dalininkams praneša DPJC vadovas pagal dalininkų pateiktus kontaktinius duomenis, išsiųsdamas pranešimą registruotu laišku arba pasirašytinai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo dienos.
6.4. Visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkę sudaro DPJC valdybos pirmininkas ir DPJC vadovas. 
6.5. Visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkė paskelbiama prieš 30 dienų iki susirinkimo. Darbotvarkė nurodoma pranešime apie šaukiamą dalininkų susirinkimą.
6.6. Visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimų projektai ar siūlymai susirinkimo darbotvarkės pakeitimui ar papildymui, priimami ne vėliau kaip likus penkioms dienoms iki susirinkimo.
6.7. Nutarimų iniciatyvos teisę turi dalininkai, DPJC valdybos nariai ir DPJC vadovas.
6.8. Dalininkai darbotvarkėje esamais klausimai nuomonę gali pareikšti bei balsuoti elektronine forma (faksu, elektroniniu paštu). Sprendimas elektronine forma laikomas teisėtu, jei jame galima identifikuoti dalininko parašą.
6.9. Visuotinis dalininkų susirinkimas laikomas įvykusiu ir gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų dalininkų. Nesusirinkus į susirinkimą reikiamam dalininkų skaičiui, per mėnesį, apie tai pranešus dienraštyje „Klaipėda“, šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris pripažįstamas teisėtu nepriklausomai nuo susirinkusių dalininkų skaičiaus ir kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.
6.10. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus įstatuomuose ir šiuose įstatuose numatytus atvejus. Sprendimas keisti DPJC įstatus gali būti priimtas, jeigu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių dalininkų.
6.11. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalininkai turi po viena balso teisę nepriklausomai nuo jo įmokėto DPJC įnašo dalies dydžio.
6.12. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija:
6.12.1. Keičia DPJC įstatus;
6.12.2. Šalina dalininkus, DPJC rėmėjams suteikia dalininko teises;
6.12.3.    Renka ir atšaukia DPJC valdybos narius;
6.12.4.    Atšaukia valdybos pirmininką;
6.12.5.    Nustato DPJC vadovo bei buhalterio (finansininko) atlyginimo už darbą dydį;
6.12.6.    Skiria bei atšaukia revizorių, nustato revizoriaus atlyginimo už darbą dydį bei sąlygas;
6.12.7.    Tvirtina metines DPJC valdybos veiklos ataskaitas;
6.12.8.    Tvirtina metines vadovo pateiktą DPJC veiklos bei finansinę ataskaitas;
6.12.9.    Priima sprendimą dėl dokumentų ir kitos informacijos apie fondo veiklą pateikimo dalininkams tvarkos;
6.12.10. Skiria likvidatorių likviduojant DPJC;
6.12.11. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir likvidavimo, nustato jų nuostatus;
6.12.12. Ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma reorganizuoja ar likviduoja DPJC.

7. DPJC valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka, valdybos kompetencija.
7.1. DPJC valdyba yra kolegialus valdymo organas, ją sudaro penki nariai.
7.2. Valdybos narius ir jos pirmininką 3 metams renka ir atšaukia visuotinis dalininkų susirinkimas paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma.
7.3. Valdyba kiekvienais metais už savo veiklą atsiskaito visuotiniam dalininkų susirinkimui.
7.4. Apribojimai valdybos sudėčiai:
7.4.1. Valdybos narių daugumos negali sudaryti asmenys, susiję santuokiniais ar svainystės ryšiais;
7.4.2. Ne mažiau kaip pusės valdybos narių nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti Lietuvos Respublikoje;
7.4.3. Valdybos narių daugumą negali sudaryti DPJC darbuotojai.
7.5. Valdybos nariai ir valdybos pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu informavus valdybą ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
7.6. Gavus valdybos nario atsistatydinimo pareiškimą, valdyba per tris darbo dienas informuoja dalininkus, kurie sušaukia visuotinį dalininkų susirinkimą ir išrenka naują valdybos narį esamos valdybos kadencijos laikotarpiui.
7.7. Valdybos nariai ir valdybos pirmininkas gali būti atšaukti, jei jie nevykdo įsipareigojimų ar pažeidžia įstatus.
7.8. Valdybos pirmininką gali atšaukti visuotinis dalininkų susirinkimas paprasta balsų dauguma ar valdyba 2/3 dalyvaujančių posėdyje valdybos narių balsų dauguma. 
7.9. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių.
7.10. Valdybos posėdžius šaukia bei darbotvarkes sudaro valdybos pirmininkas ar 2/3 valdybos narių.
7.11. Apie valdybos posėdį bei darbotvarkę turi būti informuoti visi valdybos nariai, pagal jų pateiktus kontaktinius duomenis ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki posėdžio.
7.12. Valdybos sprendimai priimami, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių.
7.13. Valdybos nariai turi vieno balso teisę. Jei valdybai balsuojant balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Valdybos nario balsas yra laikomas teisėtas pateiktas elektronine forma (faksu ar elektroniniu paštu), jei įmanoma identifikuoti valdybos nario parašą. 
7.14. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas.
7.15. Valdybos pirmininkas renkamas valdybos paprasta dalyvaujančių posėdyje valdybos narių balsų dauguma, valdybos kadencijos laikotarpiui.
7.16. Valdybos pirmininkas:
7.16.1. Šaukia valdybos posėdžius bei sudaro darbotvarkes;
7.16.2.    Pirmininkauja valdybos posėdžiams;
7.16.3.    Pasirašo valdybos sprendimus;
7.16.4.    Kartu su vadovu ruošia visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkes;
7.16.5.    Rengia bei teikia valdybai svarstyti valdybos ataskaitą, pristato visuotiniam dalininkų susirinkimui.
7.17. Valdybos pirmininkui laikinai negalint eiti pareigų, jį pavaduoti valdyba paskiria kitą valdybos narį.
7.18. Valdybos kompetencija:
7.18.1. Nustato DPJC struktūrą, darbuotojų pareigybinius aprašymus bei atlyginimų dydžius;
7.18.2.    Skiria bei atleidžią DPJC vadovą, nustato jo pareigybės aprašymą.
7.18.3.    Nustato DPJC veiklos strategiją ir veiklos programas;
7.18.4.    Skirsto lėšas labdarai ir paramai;
7.18.5.    Steigia ir likviduoja filialus, tvirtina filialų nuostatus;
7.18.6.    Priima sprendimus dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.18.7.    Tvirtina turtinių įnašų įvertinimą;
7.18.8.    Analizuoja DPJC veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
7.18.9.    Teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui valdybos veiklos ataskaitas.
7.19.    Valdybos nariai ir pirmininkas privalo atlyginti DPJC nuostolius, padarytos dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant DPJC įstatus ar Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami valdybos nariai, kurie balsavo prieš tokį sprendimą, susilaikė ar nedalyvavo jį priimant. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

8. DPJC vadovo kompetencija, skyrimo bei atšaukimo tvarka.
8.1. DPJC vadovas yra vienasmenis valdymo organas. Jį skiria ir atšaukia valdyba paprasta balsų dauguma,.
8.2. Vadovo atlyginimą nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.
8.3. Vadovas veikia DPJC vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius DPJC vardu, turi parašo teisę banke bei vykdo visuotinio dalininkų susirinkimo bei valdybos pavedimus. Jis yra atsakingas už DPJC turtą ir lėšas.
8.4. Vadovas negali tuo pačiu eiti ir buhalterio (finansininko) pareigų.
8.5. Vadovas įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti DPJC dėl jo kaltės padarytus nuostolius.
8.6. Vadovo kompetencija:
8.6.1. Teikia valdybai ir visuotiniam dalininkų susirinkimui metines veiklos ir finansines ataskaitas;
8.6.2. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis;
8.6.3. Skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, kurią pagal Civilinį kodeksą ir Labdaros ir paramos fondų įstatymą ir įstatus reikia skelbti viešai;
8.6.4. Kartu su valdybos pirmininku sudaro visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkes;
8.6.5. Disponuoja DPJC turtu ir lėšomis.
8.6.6. Sprendžia kitus vadovo kompetencijai priskirtus Civilinio kodekso, kitų įstatymų nustatytus klausimus.
8.6.7. Išduoda įgaliojimus.

9. DPJC patariamoji valdyba.
9.1. DPJC patariamoji valdyba yra konsultacinis patariamasis organas. Jos narių skaičių ir veiklos laiką nustato bei narius renka ir atšaukia visuotinis dalininkų susirinkimas. Jos nariais yra Kanados ir Lietuvos savanoriai – specialistai, kurių kvalifikacija atitinka DPJC veiklos sritis.
9.2. Patariamosios valdybos funkcijos:
9.2.1. Konsultuoti DPJC veiklos strategijos ir programos sudarymo klausimais;
9.2.2. Analizuoti DPJC veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus ir teikti rekomendacijas;
9.2.3. Dalyvauti valdybos posėdžiuose ir turėti patariamojo balso teisę.

10. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, kuria vadovaujantis skelbiama vieša informacija. Dokumentų ir kitos informacijos apie DPJC veiklą pateikimo dalininkams tvarka.
10.1. Pranešimai ir skelbimai skelbiami, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą bei Labdaros ir paramos fondų įstatymą reikia skelbti viešai, skelbiami dienraštyje „Klaipėda“.
10.2. Sprendimą dėl viešo informacijos paskelbimo priima DPJC vadovas.
10.3. Visuotinis dalininkų susirinkimas atskiru dokumentu patvirtins dokumentų ir kitos informacijos apie DPJC veiklą pateikimo dalininkams tvarką.

11. DPJC pajamų šaltiniai, lėšų, pajamų bei turto panaudojimo tvarka.
11.1. Visas DPJC turtas ir lėšos naudojamos tik DPJC tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
11.2. DPJC turi teisę pirkti, parduoti ar kitaip disponuoti savo turtu tiek, kiek tai neprieštarauja įstatams ir įstatymams.
11.3. DPJC turtu disponuoja vadovas.
11.4. DPJC pajamų šaltiniai:
11.4.1. Dalininkų įnašai, skiriamos lėšos ir paslaugos;
11.4.2.    Pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;
11.4.3.    Valstybės ir savivaldybės lėšos;
11.4.4.    Lietuvos ir užsienio fondų parama ar lėšos projektams įgyvendinti;
11.4.5.    Pajamos, gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;
11.4.6.    Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas DPJC lėšas;
11.4.7.    DPJC priklausančių įmonių ir įmonių, kurių dalyviais yra DPJC, pelnas;
11.4.8.    Fizinių ir juridinių asmenų suteikta parama;
11.4.9.    Kitos teisėtai gautos pajamos.
11.5. DPJC rėmėjas gali nustatyti jo skiriamų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik DPJC įstatuose numatytiems tikslams.
11.6. DPJC pajamų dalį iš labdaros ir paramos turi teisę naudoti tokiems tikslams:
11.6.1.    Administravimo išlaidoms ir DPJC veiklai plėtoti – iki 20 proc. metinių pajamų;
11.6.2.    DPJC priklausančioms įmonėms steigti ir plėtoti – iki 50 proc. metinių pajamų kartu su administravimo ir veiklos plėtojimo išlaidomis.
11.7. DPJC lėšos kaupiamos ir saugomos bankų įstaigose.
11.8. DPJC turtas negali būti įkeistas, draudžiama juo laiduoti kitų asmenų skolinius įsipareigojimus.
11.9. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšas DPJC tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės ar savivaldybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės ar savivaldybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.
11.10. Likviduojant DPJC atsiskaičius su dalininkais, darbuotojais bei kreditoriais DPJC turtas perduodamas panašaus profilio organizacijai ar organizacijoms.

12. Lėšų ir pajamų naudojimo, DPJC veiklos kontrolės tvarka.
12.1. DPJC kas vieneri metai atliekamas finansinės veiklos patikrinimas. Jį atlieka revizorius ar auditorius, kurį kviečia savo sprendimu visuotinis dalininkų susirinkimas. Revizoriumi ar auditoriumi gali būti kviečiamas fizinis asmuo, turintis specialų išsilavinimą arba sudaroma sutartis su juridiniu asmeniu. Revizorius negali būti dalininkas, DPJC organų narys, darbuotojas.
12.2. Revizorius (auditorius) privalo:
12.2.1.    Tikrinti DPJC metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
12.2.2.    Steigėjų susirinkimo ir/arba valdybos pavedimu atlikti finansinius buhalterinius patikrinimus;
12.2.3.    Apie patikrinimų rezultatus revizorius (auditorius) praneša artimiausiame valdybos posėdyje ar visuotiniame narių susirinkime.

13. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų likvidavimo tvarka.
13.1. Filialai steigiami ir likviduojami šių įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka.
13.2. Sprendimą dėl filialų steigimo bei likvidavimo priima valdyba paprasta balsų dauguma.
13.3. Valdyba tvirtina filialo nuostatus.

14. DPJC įstatų keitimo tvarka.
14.1. Įstatai keičiami ir papildomi visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu 2/3 visų dalininkų balsų dauguma šių įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka.

15. DPJC reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarka.
15.1. Visuotinis dalininkų susirinkimas 2/3 dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma priima sprendimą dėl DPJC pertvarkymo ar likvidavimo.
15.2. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu yra paskiriamas likvidatorius.
15.3. DPJC pertvarkomas ir pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
15.4. Likęs DPJC turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus teisėtus kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su darbuotojais ir patenkinus DPJC dalininkų reikalavimus dėl DPJC turto dalies, neviršijančios dalininko įnašo, iki DPJC išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems fondams, kuriuos nustato dalininkų susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti DPJC.
15.5. Likvidatorius:
15.5.1.    Viešai paskelbia dienraštyje „Klaipėda“ apie DPJC likvidavimą ir pateikia juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti DPJC bei duomenis apie likvidatorių;
15.5.2.    Sudaro likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
15.5.3.    Perduoda likusį DPJC turtą įstatymų nustatyta tvarka;
15.5.4.    Sudaro DPJC likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
15.5.5.    Perduoda dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
15.5.6.    Pateikia juridinių asmenų registro tvarkytojui DPJC likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus DPJC išregistruoti.

Įstatų pasirašymo data 2008-05- 27