(846)360411info@dpjc.lt

2023-09-21

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2020 M. METINĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (toliau – DPJC) – tai savanoriška, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija įkurta 1994 m. Oficialiai pradėjo veiklą 1995 m. kovo 19 d.

Misija. Vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės savybes.
DPJC sudėtis.
Dalininkai: prelatas Edmundas Putrimas, kun. Algis Baniulis SJ, Ričardas Liškauskas.
Valdybos nariai: prelatas E. Putrimas – pirmininkas, prof. Ilona Klanienė, Inga Kurlavičienė, Violeta Jokubynaitė, Vita Kilišauskaitė.
Patariamosios valdybos nariai: Danguolė Misiukonienė, dr. Donatas Lengvinas, Vytautas Rašinskas. 2020 m. liepos mėn. atsistatydino dalininkas Ričardas Liškauskas.

Atnaujinti DPJC įstatai. Parengtas metinis DPJC 25-čiui skirtas renginių planas, tačiau pandemija ir karantinas sutrukdė realizuoti siekius.

Šiais metais DPJC dirbo 7 etatiniai darbuotojai: 1 socialinis pedagogas, 1 socialinio pedagogo padėjėjas, psichologas, buhalteris, vadovas, valytoja. Penkios psichologės ir dvi lektorės dirba papildomai projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ (projekto trukmė 2017-2022 m.).
 
Visų programų 66 savanoriai 2020 metais savanoriškai veiklai paskyrė 4579 valandas.

Vykdyti 7 projektai: “Dienos socialinės priežiūros paslaugos Vaikų dienos centro socialinės rizikos ir socialinės rizikos šeimų vaikams“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), „Bendravimo sunkumų turinčių vaikų (7-17 m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos pagal Vyresniojo draugo programos metodiką“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), „Saugi vaikystė vaikų dienos centre“ (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), „Savanorystė – erdvė tobulėjimui ir ateities kūrimui“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), “Esam vienas kitam reikalingi“ (Lietuvių katalikų religinė šalpa), „Pilnos rieškutės žemuogių 10“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), „Vaikų vasaros poilsis – dienos stovykla“ (Klaipėdos savivaldybės administracija, Švietimo skyrius), „Kompleksinė pagalba šeimai Klaipėdos mieste“ (2014-2022 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa). Kartu su VšĮ Asmenybės ugdymo centru vykdytas jaunimo savanoriškos tarnybos projektas.

Veikė 4 programos:
1. Vaikų dienos centras „Sraigė“ (toliau – VDC). Su socialinės rizikos grupės VDC „Sraigė“ vaikais nuolat dirba DPJC psichologė,  socialinė pedagogė, socialinės pedagogės padėjėja, užimtumo specialistė ir 5 aktyvūs savanoriai, paskyrę savanoriškai veiklai 393 val. Nuolatinė VDC veikla skirta 36 krizę išgyvenančių šeimų vaikams ir rizikos vaikams. Iš viso per 2020 m. paslaugos buvo suteiktos 36 vaikams.
2020 m. daug dėmesio buvo skirta vaikų socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymui, sveikos gyvensenos gebėjimų plėtojimui. Buvo vedami įvairūs būreliai: floristikos, dailės – rankdarbių, kulinarijos, sporto, kompiuterinio raštingumo. Nuolat vyko psichologės individualūs ir grupiniai užsiėmimai, socialinės pedagogės paskaitėlės. Keturi VDC paaugliai dalyvavo Paauglių klube, 5 vaikai – Vaikų klube, trys – BBBS programoje.
Sausio – kovo mėnesiai. Vaikai atsisveikino su Kalėdų eglute, kelis kartus lankėsi kino teatre.
Su VDC “Dienvidis“ švęsta Valentino diena; vyko Tėvynės savaitės renginiai, skirti Vasario 16-ai;
bendra Užgavėnių šventė su ŠVGC VDC vaikais ir kaukių gamyba. Vasario mėn. vaikus aplankė policijos pareigūnai – popietė “Prisimename pareigas“. Vaikams patiko kaniterapijos užsiėmimai. Kovo 11-ąją vaikai pasitiko kartu su VDC“Dienvidis“. Ta proga organizuota Tėvynės savaitė, kuriai skirti Lietuvybės malūnėliai, vėliavos spalvų gėlės ir kiti gražūs rankdarbiai. Kontaktinis darbas nutrūko kovo 16 d. paskelbus visuotinį karantiną. Balandį ir gegužę VDC dirbo nuotoliniu būdu: su vaikais darbuotojai bendravo telefonu, internetu: pagalba ruošiant pamokas, psichologo konsultacijos, kas dvi savaites paruošiami maisto paketai. Darbuotojai rengė metodinę medžiagą, tvarkė dokumentus, VDC ruošdami akreditacijai. Birželis – rugsėjis. Vaikai vėl pradėjo lankyti VDC, kai atlaisvintas karantinas. Darbuotojai daug dėmesio skyrė adaptacijai, aktyviai ir prasmingai veiklai, saugiam elgesiui prie vandens ir gatvėje. Vasaros mėnesius vaikai leido Melnragėje, Aušros g. 23. Jūra, miškas, žygiai sustiprino jų sveikatą. Liepą Jaunimo sodyboje vyko tradicinė stovykla “Pilnos rieškutės žemuogių 10“. Liepos 16 d.VDC šeimos aplankė Tauragę, Vaikų bibliotekoje žiūrėjo lėlių spektaklį „Batuotas katinas“, pramogavo Taurų parke. Rugpjūtį vyko keliaujanti dienos stovykla: aplankyti Kretingos ir Palangos muziejai su edukacinėmis programomis, pamatytas Dino parkas. Vyko kaniterapijos, teatrologės , dailės, kulinarijos užsiėmimai. Visiems – tėvams ir vaikams – liko nepaprasti įspūdžiai po šeimų kelionės į Zarasus rugpjūtį. Rugsėjis sugrąžino į mokslo metų ritmą. Pradžia nelengva: motyvacijos, savarankiškumo stoka, dėmesio nesutelkimas. Daugelis vaikų namuose neturi tinkamų sąlygų mokymuisi, trūksta ir tėvų priežiūros. Vieną rugsėjo savaitgalį šeimos keliavo po Vakarų Lietuvą ir Žemaitiją. Spalis – gruodis. Iki karantino paskelbimo vyko normalus kasdienis darbas: grupelės, kaniterapija, lėlininkės užsiėmimai, Maisto banko akcija. On line šeimoms vyko GROCK muzikos užsiėmimai, sukurta FB grupė – pagalba vaikams. 2020 metus VDC užbaigė nuotoliniu būdu.
Šeimoms teikta pagalba maistu, drabužiais, avalyne. Vaikams išdalintos šv. Kalėdų dovanos. VDC siekiama palaikyti glaudžius santykius su DPJC lankančių vaikų šeimomis, organizuoti įvairūs renginiai. Džiugu, jog tėvai prisideda prie DPJC organizuojamų pavasarinių ir rudeninių švaros talkų.

Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: VDC „Dienvidis“ ir BĮ Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centro VDC (iki jo uždarymo). Bendradarbiaujama ir su kitomis NVO, švietimo ir ugdymo įstaigomis (BĮ Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centras, Vaikų teisių apsaugos skyrius, Klaipėdos mokyklos), šv. Brunono Kv. parapijos broliais pranciškonais. DPJC VDC programoje 2020 m. praktiką atliko Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai. Bendradarbiauta su VšĮ “Klaipėdos kultūra“, vykdant projektą „54+“ priešpensinio amžiaus moterims skelbiant apie savanorystę; organizuoti šviečiamieji susitikimai, suteikta praktikos bazė.

VDC darbuotojai nuolat stiprina savo kompetencijas įvairiuose mokymuose ir seminaruose. 2020 m. darbuotojai tobulinosi darbo su jaunimu mokymuose, komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje, nuotolinio darbo iššūkiai, žaidimai, gerinantys komandinį efektyvų bendravimą ir kt.


2. Už vaikus atsakingi visi (toliau – UVAV). UVAV savanoriai VDC tėvų grupei surengė tėvystės mokymų, paremtų gyvenimiškomis situacijomis, nepagarbą sau ir kitam, žodžio galią, vaikų saugumo jausmo ugdymą, mokymą sukaupti dėmesį ir kt. Šios programos savanoriai dalyvauja konferencijose, rašo projektus, veda seminarus, ekskursijas, aktyvūs bendruose DPJC komandos mokymuose, atsakingi už šv. Mišias, skirtas DPJC intencijoms. 3 savanoriai šiai veiklai skyrė 256 valandas.

3. Sniego gniūžtė (toliau – SG). SG 29 savanoriai paskyrė savanoriškai veiklai 1893 valandas. 2020 m. programa šventė 23 metų veiklos sukaktį. Sausį ir vasarį vestos prevencinės klasių valandėlės Klaipėdos tautinių mažumų mokyklose.. Jose moksleiviai susipažino su psichotropinių medžiagų žala, linksmu gyvenimu be kvaišalų, dalyvavo 106 mokiniai. Tuo pat  metu kalbėta apie kitus žalingus įpročius. Vasario mėn  vyko naujų SG  savanorių atranka.  16 naujų savanorių papildė programą. Neformaliai susitikta su alumnais- buvusiais savanoriais ir vadovais. Vasario 9 d. dalyvauta LJS “Žingsnis“ suvažiavime Kaune, aptarti metų pasiekimai. Kovą SG veiklą apribojo karantinas: nutrūko aktyvus pasiruošimas SG stovykloms ir kita veikla vyko on line. Rugpjūtį dalyvauta  LSJ „Žingsnis“ organizuotoje  stovykloje. SG savanoriai parėmė Baltarusiją Laisvės kelyje. SG aktyviai dalyvauja DPJC bendroje veikloje: mokymuose, Maisto banko akcijoje, talkose, išvykose. 

4. Big Brothers Big Sisters (toliau – BBBS). BBBS programos koordinatorei gruodžio mėnesį išėjus motinystės atostogų dirba nauja koordinatorė, psichologė ir 29 savanoriai, šiam darbui paskyrę 1037 valandas. Pagalba suteikta 35 vaikams. Buvo vykdomi projektai, skirti vaikų užimtumui, stiprinti psichinę sveikatą, didinti savanorių motyvaciją ir kvalifikaciją. Vyko bendros edukacinės programos ir užsiėmimai: protmūšis „Lytiškumas“ ir kt., vasario 1 d. – ekskursija į Šiaulius (šokolado fabrikas „Rūta“, katinų muziejus) gaminti sveikesni Užgavėnių valgiai, birželį vaikai ir savanoriai kūrė savo puodelio dizainą, rugsėjį programos dalyviai keliavo po Žemaitijos miestelius. Rugpjūčio 1-2 d. vyko tradicinė savaitgalinė BBBS stovykla ir baidarių žygis. Sustiprėjo savanorių ir vaikų tarpusavio ryšys, gilėjo vienas kito pažinimas.

Daug darbų sustabdė pandemija. Atrinkti savanoriai mokėsi pagal BBBS programos metodiką grupėje ir individualiai, jiems suteikti aktyvaus klausymo pagrindai ir žinios, kaip tinkamai padėti tiems, kurie išgyvena sunkumus. Mentoriai reguliariai lankė atvejų analizės grupes, konsultavosi su psichologais. Karantino metu mentoriai reguliariai skatino vaikus rūpintis savo sveikata, palaikė ir padėjo surasti ugdančių laisvalaikio užsiėmimų namuose.

Vykdytas tęstinis projektas “Bendravimo sunkumų turinčių vaikų (7-17m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos pagal programos BBBS metodiką“.

Dalyvauta Big Brothers Big Sisters Lietuvos asociacijos veikloje, programos koordinatorių susirinkimuose. Kartu su kitomis DPJC programomis dalyvauta bendruose komandos stiprinimo, laiko planavimo ir kituose mokymuose. Suorganizuotos 5 informacinės dienos – programos sklaidos renginiai: nuotoliniai pristatymai, naudotas facebook‘as ir pan.

DPJC bendruomenės stiprinimas. 2020 metais DPJC sukako 25 metai. Planuotus renginius pakoregavo pandemija ir karantinas. Įgyvendinti du renginiai: rusėjo 19 d. patyriminis žygis savanoriams Smiltynės II pasaulinio karo bunkeriuose ir moksleivių VII praktinė mokslinė konferencija “Saugi mokykla – saugi visuomenė“, kurią organizavo Klaipėdos universiteto HUSM fakulteto Pedagogikos katedra nuotoliniu būdu. DPJC yra partneris, ši konferencija buvo skirta savanorystės sklaidai ir DPJC 25-čiui pažymėti.

2020 m. projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ DPJC suteiktomis įvairiomis nemokamomis paslaugomis pasinaudojo 1100 Klaipėdos regiono gyventojų. 342 tėvų ir vaikų dalyvavo organizuojamose dieninėse ir išvykstamosiose stovyklose, 317 asmenų dalyvavo tėvystės įgūdžių ugdymo seminaruose, 130 asmenys lankė psichologų organizuojamas grupes, 58 paaugliai ir vaikai dalyvavo vaikų ir paauglių klubuose, 57 asmenys dalyvavo organizuotose šeimų šventėse, psichologinės individualios konsultacijos suteiktos 196 Klaipėdos gyventojams.

DPJC 2021metais numatomas esamų  programų veiklų tęstinumas ir pagal galimybes naujovių paieškos.

2020 metais DPJC rėmė:
-    Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
-    Klaipėdos miesto savivaldybė
-    Lietuvos katalikų religinė šalpa
-    Balticum
-    AB Sostena Klaipėdos skyrius
-    Toronto Prisikėlimo parapija
-    Privatūs asmenys, skyrę 2 proc. DPJC veiklai savo pajamų mokesčio.