(846)360411info@dpjc.lt

2023-09-21

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2012 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC) – tai savanoriška, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija įkurta 1994m. Oficialiai pradėjo veiklą 1995 m. kovo 19 d.,

DPJC misija - vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės vertybes.

2012 m. DPJC sudėtis:

Dalininkai: prel. Edmundas Putrimas, kun. Algis Baniulis SJ, Ričardas Liškauskas.

Valdybos nariai: prel. Edmundas Putrimas – pirmininkas, prof. dr. Ilona Klanienė, Inga Kurlavičienė, Violeta Jokubynaitė, Vita Kilišauskaitė.

Patariamosios valdybos nariai: Danguolė Misiukonienė, br. Piotr Strocen OFMC, Vytautas Rašinskas, Kristina Perazzo, Jeffrey W. Perazzo.

DPJC programų veikla:

 “Big Brothers Big Sisters” (toliau BBBS) programoje dalyvavo 28 savanoriai, veiklai skyrę 2295 valandų. Veikė 25 vaiko - savanorio poros, per 2012 metus programoje dalyvavo 35 vaikai. BBBS vykdė ir dalyvavo  keturiuose projektuose: jaunimo mainų Lenkijoje “Du pasauliai”, ”BBBS programos stiprinimas Klaipėdos mieste”, delinkventiško elgesio prevencija naudojant Forumo teatro metodus ir “Mano savanorysts istorija”.

Vaikai dalyvavo Tarptautinės vaikų gynimo dienos renginyje “Savanoriai vaikams”, liepos 13-15 d. vyko vaikų ir savanorių vasaros stovykla Jaunimo sodyboje. Su DPJC veikla susipažino Klaipėdos mokyklų moksleiviai, aplankę DPJC. Sukurtas video filmas “Mano savanorystės istorija”, išplatintas Klaipėdos švietimo įstaigose ir jaunimo NVO. Vesti vaikų saugumo mokymai, BBBS savanorių ruošimo kursai, juos baigė 10 dalyvių, tapę savanoriais.

 „Vaikų dienos centras“ (toliau VDC) paslaugos buvo suteiktos 32 vaikams iš 13 socialinės rizikos grupės šeimų ir 2 socialinės rizikos vaikams. VDC pagalbai 10 savanorių paskyrė 315 valandų. Paruošti 7 nauji savanoriai. Vaikams nuolat vyko kompiuterinio raštingumo, teatrinio ugdymo, kulinarijos, dailės/rankdarbių būreliai. 2 k./sav. vyko individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, socialinių įgūdžių grupelės. Vaikai dalyvavo miesto švarinimo akcijose, tvarkė VDC aplinką, patalpas.

Įvairiose šventėse, kurias organizavo VDC: “Trijų karalių papročiai”, Valentino diena, šv. Velykos, Mamos diena, vaikai vaidino, šoko ir dainavo per talentų šou. Vykta į renginius, skirtus Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti ir kituose renginiuose mieste.

Buvo surengtos pažintinės išvykos į Mažosios Lietuvos muziejų, Klaipėdos lėlių teatrą, kepyklą “Javinė”. Vaikai aplankė Platelių Šaltojo karo muziejų, Vichy vandens parką Vilniuje. Jie turėjo galimybę pramogauti boulinge, ledo arenoje.

Birželio mėn. vyko 5 dienų vasaros stovykla “Pilnos rieškutės žemuogių”, kurios metu vaikai 3 dienas stovyklavo Jaunimo sodyboje Kėkštų k., Kretingos r.

Tėvų pedagoginį švietimą kuravo “Už vaikus atsakingi visi” programos savanoriai, pravedę 10 mokymų. Šeimoms teikta pagalba maisto produktais gautais iš akcijos “Maisto bankas”.

 “Už vaikus atsakingi visi” programoje dirbo 6 savanoriai, DPJC paskyrę 264 savanoriško darbo valandas. Jie buvo atsakingi už VDC tėvų grupės pedagoginį švietimą, rankdarbių grupelę. Pravesta 10 mokymų ir praktinių užsiėmimų. Vesti mokymai išsiskyrusiųjų moterų grupei, sielovadiniai mokymai VšĮ ”Šeimų santakoje”. Paruošti  ir pravesti mokymai “BBBS savanoriams apie aktyvų klausymą. Parengtas ir vestas seminaras DPJC savanoriams ir Telšių vyskupijos jaunimo savanoriams „Lyderiai ir lyderystė“. Programos nariai dalyvavo DPJC renginiuose: paruošė šv. Mišių liturgiją DPJC gimtadieniui ir Tarptautinei vaikų gynimo dienai bei Tarptautinei savanorių dienai. “Už vaikus atsakingi visi” savanoriai dalyvavo susitikime su Vokietijos Augsburgo miesto socialinių darbuotojų katalikų grupe. Parengtas ir laimėtas projektas “Augu sveikas”. Dalyvauta konferencijose, susitikimuose su socialiniais partneriais, vesta tiesioginė laida per Marijos radiją.

“Sniego gniūžtė” (SG) programos 32 savanoriai vykdė svaigalų prevenciją tarp 14-18 m. amžiaus jaunimo. Buvo suorganizuotos 2 prevencinės savaitgalinės stovyklos Klaipėdos Vėtrungės gimnazijoje ir Smeltės progimnazijoje. Sudalyvauta Palangos „SG“ konferencijoje, vakarų „SG“ skyrių konferencijoje, nacionalinėje „Žingsnio“ organizuojamoje konferencijoje, nacionalinėje „SG“ stovykloje. Taip pat vyko susitikimai su moksleiviais mokyklose. Surengti neformalūs renginiai: kulinariniai žaidimų vakarai, renginys paplūdimyje, tęstiniai renginiai po stovyklų ir kt.

Pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos mokyklomis, suorganizuota Tarptautinė savanorių dienos šventė, sudalyvauta „Maisto banko“ akcijoje, ruošiama bendradarbiavimo sutartis su „Caritas“, patobulinta stovyklos dienotvarkė bei praplėsta metodika. 2012 metais SG programoje dalyvavo 518 paauglių.

Europos savanorių tarnyba (EVS) programos savanoriai atlieka savanorišką veiklą nevyriausybinėse organizacijose Makedonijoje ir Rusijoje. Savanoriškam darbui skirta 146 val.

Jaunimo linija (JL). Šioje emocinę pagalbą telefonu ir internetu teikiančioje programoje dirbo 29 savanoriai, 3522 val. paskyrę tarnystei.  Kiekvieną mėnesį vyko po 2 kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus. Savanoriai taip pat dalyvavo bendruose JL mokymuose: kvalifikacijos kėlimo savaitgaliniuose seminaruose rudenį ir didžiajame, jau tradiciniame JL seminare. Vėliau savanoriai dirbo savanorių mokytojų vedamose grupelėse, kur kėlė savo kvalifikaciją, tobulino laiko planavimo ir kitus naudingus įgūdžius. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Jaunimo linija  pasitraukė iš DPJC, nes tapo savarankiška organizacija.

Bendri DPJC renginiai:

DPJC darbuotojai ir savanoriai dalyvavo DPJC gimtadienio šventėje, rekolekcijose “Tikėjimas, Viltis ir Meilė”, kėlė kvalifikaciją, vedė mokymus, seminarus, paminėta Tarptautinė savanorių diena, vesta laida apie DPJC per Marijos radiją.

Savanorių darbo statistika: per 2012 metus 108 DPJC savanoriai dirbo 9869 val. tarnaudami kitiems.

DPJC bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

Yra narys:

Big brothers Big Sisters Lietuvos asociacija (BBBS LA);

International Snowball Inc. skyrius;

Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos centrų federacija (LTPPTA);

Lietuvos Vaikų dienos centrų asociacija.

 Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.

Klaipėdos miesto vaikų teisių apsaugos skyrius,

Šeimos ir vaiko gerovės centras,

Klaipėdos universitetas,

Jaunimo psichologinės pagalbos centras,

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos asociacija,

Savanorių centras “AC Patria“,

Atviros erdvės jaunimo centras,

Asociacija „Kauno jaunimo linija“,

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“,

Viešoji įstaiga „Šeimų santaka“,

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla.

Paramos fondas „Jaunimo linija“

DPJC rėmėjai:

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Klaipėdos miesto savivaldybė;

Lietuvių katalikų religinės šalpa;

„TEO LT“, AB;

Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic”;

Privatūs asmenys, skyrę DPJC veiklai 2 proc. savo pajamų;

Pavieniai asmenys.